Назад

Предложения на БТПП за промяна на нормативната уредба в сферата на изграждане на енергийни обектиБългарската търговско-промишлена палата беше сезирана от своя браншова организация - „Соларна академия България", и свои преки членове относно необходимостта от промяна на нормативната уредба и предприемането на незабавни мерки за преодоляването на проблемите на бизнеса в сферата на изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници. Въпреки направените законодателни промени от 2022г., с цел облекчаване на режима на издаване на разрешение за строеж на ВЕИ и включване на ВЕИ към електрическите мрежи, то същите са крайно недостатъчни, а направените изменения с цел облекчения не обхващат МСП.

БТПП настоява в кратък период да бъдат извършени и необходимите законодателни действия за подготовка и транспонирането на Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, които ще спомогнат за преодоляването на проблемите на бизнеса в сферата на изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници. Недостатъчно бързите действия от страна на правителството поставят бранша и потребителите в неконкурентно положение спрямо останалите участници на Европейския съюз и забавят „зеления преход“ в страната. Необходимо е българското правителство да предприеме краткосрочни мерки и да адаптира нормативната рамка на законово и подзаконово ниво, с цел намаляване на регулаторните режими, стриктно спазване на сроковете по издаване на разрешителни и осигуряване на публичност на административните действия, във връзка с намаляване на риска от корупционните схеми. Недопустимо е за издаването на едно разрешително процеса да преминава през няколко различни министерства и да отнема близо 7 месеца.

Във тази връзка и след обсъждане на експертно ниво с представители на сектора Българската търговско-промишлена палата подготви предложения, които изпрати на вниманието на министър-председателя и ресорните министри. 

Предложенията и мотивите към тях ТУК

 


12.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад