Назад

ИСС прие становище по актуализиран вариант за партньорство по програми за програмен период 2021-2027г.Икономическият и социален съвет на България приe становище по актуализиран вариант за партньорство по програми за програмен период 2021-2027 г.

Новото становище има за цел да подпомогне  държавната администрация да успее да стартира и определи по-бързо и правилно областите за инвестиране на средствата от ЕС. ИСС отбелязва, че необходимостта от подкрепа на българската икономика, на предприятията и домакинствата е незабавна, за да могат те по-лесно да посрещнат трудностите, пред които са изправени от всички кризисни фактори.

ИСС очаква подготовката и разглеждането на нормативната уредба, която се отнася до бъдещото разходване на средства по линия на европейските фондове и останалите финансови механизми да бъдат извършени в най-кратки срокове, като ИСС ще бъде конструктивен участник в този процес.

Експертите на Съвета детайлно са разработили предложения по програмите за периода 2021 - 2027 „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, както и Предложения по Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони за същия период. Предложения са разписани и по Програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г., „Транспортна свързаност“, „Морско дело, рибарство и аквакултури“, „Образование “,  „Околна среда 2021 – 2027 г. и „Техническа помощ“.

Всички тези предложения ИСС изготви, за да подпомогне управляващите органи да наваксат същественото закъснение на стартирането на програмите по настоящия програмен период.

ИСС предлага въпросите, свързани с разработването, отчитането, изпълнението, възлагането и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, да се уредят в обща рамка. Тази рамка, заедно с отделните нормативни актове, които я съставят, следва да бъде обсъдена отделно и със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) или друг подходящ формат.

На пленарната си сесия ИСС прие и становище на тема „Изработване на становище по обхвата и адекватността на Кодекса за социална подкрепа. Рискове и предизвикателства пред въвеждането на интегриран подход за подкрепа.“ То беше възложено за изготвяне от Министерски съвет.  Акцентите в него са свързани с ясното регламентиране на линията на бедност, като отправна точка за формиране на базовия минимален доход, както и специално внимание насочено към енергийната бедност. Експертите на ИСС са на мнение, че разработването на Кодекс за социална подкрепа ще кодифицира и осъвремени съществуващата правна уредба, която регламентира различните елементи на социалното подпомагане.

Пленарната сесия прие и Анализ на тема „Участието на младите хора в процесите на взимане на решения в България и в ЕС, в т.ч. с акцент върху „зелените“ решения и дигитализацията“.

Пълните текстове на трите документа може намерите на сайта на ИСС.

https://esc.bg/


25.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад