Назад

20 години чества ТПП Казанлък

Недопустимо е да има свободни работни места и една огромна „армия“ безработни, която не желае да ги заеме или не може, защото няма клалификация Има проблеми с това хората да разбират от предприемачество.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов, председатели на регионални търговско-промишлени палати, представители на деловите среди от региона участваха в тържественото отбелязване на 20-годишния юбилей на Казанлъшката търговско-промишлена палата.

След 20 години се потвърди смисъла на идеята на БТПП в страната да се създадат самостоятелни регионални палати, работещи в единна система за съдействие и подкрепа на бизнеса – каза в словото си председателят на Казанлъшка търговско-промишлена палата Ангел Скендеров. 

Той представи конкретни данни за дейността на организацията в помощ на местния бизнес и непрекъснатия стремеж за усъвършенстване и адаптиране на услугите към динамично променящата се икономическа среда. Палатата има авторитета и своето място в бизнес структурата на града. Като представител на работодателите – нейни членове тя е активен партньор в Общинския съвет за тристранно сътрудничество. Участва в обсъждането на програми по трудовата заетост,  програми, насочени към организиране на курсове за преквалификация, програми свързани с понижаване нивото на безработица, програми по облекчаване условията за започване на работа на лица от рискови групи и възраст.

Въпреки нашата активност през тези 20 години общинското ръководство почти не се интересуваше от нашата дейност. През тези години Казанлъшката палата е сменила 6 офиса, без да ни се окаже някаква помощ или съдействие за обезпечаване на някаква материална база, констатира Ангел Скендеров. Той се обърна с апел към присъстващите бизнесмени, включени в листите за общински съветници: «Моля, вземете в Общинския съвет присърце проблемите, които ние имаме. Оценете мястото и ролята ни за бизнес-структурата на Казанлък и региона».
Коментарите на г-н Цветан Симеонов може да проследите от Т У К 

СЛОВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНГЕЛ  СКЕНДЕРОВ
Уважаеми Дами и Господа,
Благодарение на прозорливостта на ръководството на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, че в страната трябва да има регионалниФпредставителства за обслужване на бизнеса, през 1991 година БТПП отговаряйки на наше искане за изнасяне в Казанлък на бюро, основно за заверка на сертификати за износ, ни посъветва да учредим , заедно с бизнеса Търговска Палата в Казанлък, за което ни оказа пълно съдействие и методическа помощ Още тогава идеята на БТПП е била, че в страната трябва да се създадат самостоятелни регионални палати, работещи в единна система под методическото ръководство на БТПП.
От момента на своето възникване палатата стриктно се е придържала към следните основни принципи, залегнали и в нейния Устав:
- доброволност при членуването;
- самостоятелност на възникване и управление;
- обществен характер - недържавна организация, обединяваща
представители на икономическата общност от Казанлъшкия
регион, от сферата на производството, търговията и услугите;
- взаимодействие с палата на национално ниво - БТПП, София и
системата от регионални палати;
- осигуряване на достатъчно пълен обхват от специфични услуги
и защита интересите на членовете си;
- засилено обществено присъствие.
Организирайки дейността си съгласно посочените принципи, в синхрон с БТПП, София, която по силата на международни конвенции,  споразумения и търговски обичаи е оторизирана да издава и заверява редица важни документи, свързани с международния стокообмен, както и децентрализацията на тази дейност в Регионалните ТПП, в това число и в КТПП донесе несъмнени удобства за нашите клиенти и доближи услугите до тях.
Ето малко статистика:
- РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Регистрирани, от създаването на Палатата, като членове са 751
фирми, със съпроводена регистрация и в Търговския регистър на
БТПП.
- ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА ВЪНШНОІТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ
За последните 9, почти 10 години са заверени 4820 сертификата
за произход, 1852 покани за бизнес – Визи, заверени са над 581
подписа върху фирмени документи.
Непрекъснатото подобряване на обслужването на фирмите е може би най-характерната черта на нашето цялостно развитие. При това всички дейности бяха усъвършенствани на база реални потребности на членовете и показват, че Палатата има своето място в бизнес-структурата на града.  КТПП е обществена организация с общинско и регионално значение. Характерът и проявите й винаги са били публични и насочени към обслужване на интересите на членовете в големия контекст на обществения интерес.
Важна позиция от обществен характер е участието ни като страна в Общинския съвет за тристранно сътрудничество, където Палатата е представител на работодателите - нейни членове.  Там участваме в обсъждането на програми по трудовата заетост,  програми насочени към организиране на курсове за преквалификация,  програми свързани с понижаване нивото на безработица, програми по облекчаване условията за започване на работа на лица от рискови групи и възраст.
Ние разглеждаме себе си не като отделна палата ( независимо че по статут сме абсолютно самостоятелни ), а като част от създадената система от регионални палати в страната, обединени около авторитета на БТПП - София, с която работим на взаимно - изгодна основа при подписани двустранни договори.
Преди всичко следва да отбележим, че ние участваме на равни начала в Съвета на Председателите и в Управителния съвет на БТПП, където се генерират идеите за развитие на системата. Това ни позволява да изразяваме нашата позиция по всички въпроси, които в крайна сметка  формират и стратегията, и тактиката и конкретната програма за действие на БТПП.
Нашите взаимоотношения с БТПП са определени не от принципа на субординацията ( т.е. на подчинение ), а на договорна основа. Този федеративен принцип е много важен, защото осигурява провеждане на обща политика от субекти, които юридически са самостоятелни.
Голяма част от провежданите мероприятия, като бизнесфоруми с чуждестранно участие, образователни семинари и симпозиуми, участие в панаири и изложби и др. се организират именно от БТПП. Ето защо нейната дейност и нивото на нашите взаимоотношения в голяма степен определят разнообразието и качеството на услугите, които предлагаме.
Считаме като наше задължение непрекъснато да осигуряваме БТПП със становища относно различни нормативни актове. Не като формален комплимент, а като наша обективна оценка следва да подчертаем инициативността и активността на БТПП не само в национален, но и в международен мащаб. Не е необходимо да привеждаме отделни факти и събития, защото сме убедени, че всеки един от вас, който следи пресата и медиите, сам се е убедил в това.
Когато оценяваме дейността на КТПП и особено когато се очертават бъдещите насоки за развитие, непременно следва да се имат в предвид и проблеми, които са определящи и без чието решение едва ли може да се постигне значителен качествен скок в нашата дейност.
НА ПЪРВО МЯСТО – ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С МЕСТНАТА ВЛАСТ
Въпреки нашата активност през тези 20 години общинското ръководство почти не се интересуваше от нашата дейност. През тези години палатата е сменила 6 офиса, като три от тях сме сменяли по разпореждане на различни кметове. Без да ни се окаже някаква помощ или съдействие за обезпечаванеп на някаква материална база. И като Виждам, че между вас, бизнесмените на Казанлък има хора включени в листите за общински съветници, на „ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК” и от други партии, се обръщам с апел към всички Вас - моля Ви, вземете в Общинския съвет присърце проблемите които ние имаме. Оценете има ли място и ролята ни за бизнес-структурата на Казанлък и региона. - моля Ви, вземете в Общинския съвет присърце проблемите които ние имаме. Оценете има ли място и ролята ни за бизнес-структурата на Казанлък и региона. Категорично можем да кажем, че няма друга аналогична институция в района, която в такава степен реално да подпомага и която за разлика от една банка няма за цел печалбата дори и поради своя юридически статус. Като Ви приветствам още веднъж с „добре дошли” на нашето тържество искам да Ви пожелая нови успехи в дейността Ви за по-успешен бизнес, за по-спокойна социална среда, по-добър бизнес климат, в името и просперитета на град Казанлък и жителите му.

17.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад