Назад

АОБР сезира институциите за високите цени на електроенергиятаАсоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати сигнал до Главната прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция “Национална сигурност”, ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията. Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната сигурност на Република България. Отчитайки броя на лицата, имащи отношение и участие в постигането на конкретния резултат, може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление.

Повече информация ще намерите по-долу в пълния текст на сигнала и приложенията към него.


ДО

Г-Н ИВАН ГЕШЕВ, ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Г-ЖА ИЛИАНА КИРИЛОВА, АДМИНИСТРАИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

Г-Н БОЙКО РАШКОВ, МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н ПЛАМЕН ТОНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ГЛАВЕН КОМИСАР КАЛИН СТОЯНОВ, ДИРЕКТОР НА ГДБОП-МВР

КОПИЕ ДО

Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

СИГНАЛ

ОТ

Васил Георгиев Велев, в качеството му на председател на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, БУЛСТАТ: 121442528, с адрес: гр. София, Столична община, район Оборище, ул. „Тракия“ № 15

Добри Димитров Митрев, в качеството му на главен секретар и член на управителния съвет на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, БУЛСТАТ: 831391124, с адрес: гр. София, Столична община, район Оборище, ул. „Чаталджа“ № 76

Цветан Атанасов Симеонов, в качеството му на председател на управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата, БУЛСТАТ: 000703066, с адрес: гр. София, Столична община, район Оборище, ул. „Искър“ № 9

Кирил Петров Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – гласът на българския бизнес, БУЛСТАТ: 130439965, с адрес: гр. София, Столична община, район Триадица, ул. „Хан Аспарух“ № 8

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАДЖАРОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРИЛОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Основание да Ви сезираме с настоящия сигнал са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната сигурност на Република България. Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в постигането на конкретния целен резултат можем също да предположим, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление. Затова, с оглед правомощията Ви, предоставяме на Вашето вниманието фактическите обстоятелства за посочените по-горе изводи, които са:

На пазара на електрическа енергия осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата „Ден напред“ средната цена за 1 MWh базова мощност за периода 27 юли – 5 август 2021 г. е в диапазона 177.89 лв. – 330.73 лв. – най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори над 400.00 лв./MWh (вж. Приложение № 1 в PDF или MS Excel). Нещо повече – тази цена е с над 50% по-висока от средната за ЕС и с над 75% по-висока от цената на електроенергията в Германия, Франция, Австрия и Швейцария и над два пъти и половина над цената за същия период на предходната година. Този резултат е кумулативен ефект от една страна от повишеното търсене (в т.ч. с признаци за манипулиране на борсата) на платформата „Ден напред“, а от друга страна от недостатъчното и недобре структурирано предлагане на количества електрическа енергия от производителите на същите.

Предметът на настоящия сигнал е недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия на платформата „Ден напред“ и в частност от държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, като посочваме следните конкретни факти, които ни позволяват да направим обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер.

  1. През 2020 г. ТЕЦ „Марица Изток 2“ постига рекордна загуба от над 341 млн. лв., като натрупаната загуба (вкл. загуби от минали години) превишава 1.15 млрд. лв. Отрицателният финансов резултат за 2020 г. е почти 75% от реализираните от дружеството приходи и ТЕЦ-ът буквално е изправен пред несъстоятелност поради свръхзадлъжнялост, тъй като текущите му пасиви значително надвишават текущите му активи.
  2. Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД е изцяло на печалба при ценови равнища на електроенергията над 220,83 лв./MWh, т.е. при тази цена на електроенергията дружеството покрива всички свои условно постоянни и променливи разходи свързани с производството на електроенергия. Всeки лев над тази цена носи на предприятието оперативна печалба. В същото решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, стр. 29 в таблица технико-икономически показатели са посочени както нетната електрическа енергия, прогнозна за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 6 501 789 MWh, така и размерът на прогнозните променливи разходи – 1 115 651 хил. лв. С други думи, експертите на КЕВР посочват, че при цена над 171,59 лв./MWh се покриват напълно променливите разходи на дружеството за производството на електроенергия, т.е. всеки лев над тази продажна цена (до 220,83 лв./MWh) ще намалява евентуалните загуби на дружеството от отчитаните условно постоянни разходи.
  3. Същевременно през конкретния период, 27 юли – 5 август 2021 г., държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД не предлага електрическа енергия на платформа „Ден напред“ или предлага такава на 20-25 % от разполагаемия си капацитет. При инсталирана мощност от 1610 MW за общо 8-те блока и разполагаем капацитет на периода в диапазона – 1207-1063 MW (вж. Приложение №2 в PDF или MS Word), ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД предлага енергия от едва 2 блока, добавяйки още един блок едва след публична обществена реакция и недоволство – съответно общо между 230 и 500 MW в отделните часови периоди (вж. Приложение № 3 в PDF или MS Excel).
  4. Липсата на предлагане дори при непълен капацитет от страна на държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД лишава дружеството от потенциална печалба, която би могло да осъществи и в същото време задържа изкуствено висока цена на електроенергията на платформа „Ден напред“ на БНЕБ.

Изложеното дотук илюстрира поведение, което в никакъв случай не може да се отнесе към отговорно, още по-малко към добро управление. Не се работи с наличния, а с подценен в пъти капацитет (усреднено около 400 MW при възможни 1207 MW), не се използват възможностите за реализиране на печалби при подходящо ценово равнище, не се използват възможностите за намаляване на натрупани загуби, като недостатъчното предлагане в едно с редица оферти „купува“, които будят сериозни подозрение за манипулации на борсата, задържа високата цена и практически унищожава българската индустрия.

Посоченото бездействие според нас е съставомерно деяние. Като се има предвид, че посоченият пример – 27 юли – 5 август 2021 г. далеч не е инцидентен или изолиран случай, то е налице основателно според нас предположение, че става дума за продължавано престъпление.

От гореизложеното се установява поредното бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал, което е по същество ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия, като пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари със значително по-евтин ток), както и върху цените на стоки и услуги за крайните потребители. Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително и най-вече в Енергетиката. Увреден е интересът както на Държавата и нейното дружество ТЕЦ „Марица изток“ 2, така и на трети лица – потребителите на електроенергия (промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни администрации и др.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАДЖАРОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРИЛОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

С оглед Вашата функция по осъществяване на надзор за законност в Република България и предвид изложените данни в настоящия сигнал, моля да разпоредите обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпоредите образуване на съответните досъдебни производства.

Приложения: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,
РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА 2021 Г.

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ


13.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад