Назад

БТПП настоява промените в Наредбата за ползването на повърхностните води да бъдат финализираниПредседателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с инж. Ивайло Йотов в качеството му на представител на Асоциация „Хидроенергия“. По време на срещата бяха обсъдени проблемите, пред които е изправен браншът, произтичащи от дефекти в приетите нормативни актове. В приетата в края на м. март т.г. Наредба за ползването на повърхностните води са заложени изисквания, които очевидно не могат да бъдат изпълнени от работещите централи и това би спряло тяхната работа. Като отговор на отправеното искане за съдействие в рамките на предходна среща, БТПП изготви и изпрати Становище до служебния кабинет от 22.06.2021 г., в което констатира проблемите, произлизащи от приетите изменения, и опасността от това да бъде блокирана работата на повечето ВЕЦ в страната. Становището на БТПП е взето предвид и е изготвен Проект за изменение на Наредба за ползването на повърхностните води, с който се премахват спорните текстове. Палатата счита, че процедурата следва да бъде финализирана и предложените промени приети от Министерския съвет.

БТПП настоява за изчистване на проблема и регламентиране на облекчена процедура. Със съдействието на държавните институции и на Министерството на регионалното развитие и благоустройство в непродължителен срок да бъдат разписани възможности за издаване на необходимите документи, свързани с вещноправния режим за изграждане и експлоатация на хидротехнически съоръжения в коритата на реките за вече съществуващите ВЕЦ. Същата процедура да бъде достъпна и за бъдещи проекти за изграждане на ВЕЦ.

В духа на публикуваните препоръки от Европалати за успешно прилагане на Европейския зелен пакт и стимулирането на устойчив преход на икономиката,  БТПП апелира да бъде намерен баланс между предприемаческата свобода и по-стриктното законодателство, за да има иновативни стимули, намаляване на допълнителния административен товар и избягване на потенциалните нарушения на пазара. В тази връзка, БТПП обръща внимание и на предложението за разширяване на „Натура 2000“. Подобно предложение трябва да бъде подкрепено с мотиви и актуални данни и доказателства, които да предполагат необходимостта от разширяване на границите на защитените зони. Подобно предложение, без да бъде мотивирано и поставено на обществено обсъждане пред всички заинтересовани страни, може да повлияе негативно на българската икономика в тези така трудни за нея времена.

БТПП се отнася с разбиране към проблемите на своите членове и партньори и счита, че държавата следва да съдейства на бизнеса, а не да създава пречки.

 

 


17.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад