Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

На свое заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване, проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г. , Анализ на изпълнението на Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

В рамките на дискусията главният секретар на БТПП Васил Тодоров представи позицията на Палатата в подкрепа на проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната и на проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г. с мотивите, че този подход за определяне на методики с отчитане на реални икономически фактори трябва да бъдат приложен и в други сфери на държавната политика.

 БТПП не подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители. Палатата подкрепя усилията за усъвършенстване на процедурата по отпускане на пенсии и усъвършенстване на контрола върху издадените от медицинските комисии документи, но предложените изменения като подход и  като цяло не отговарят на тези условия и няма да постигнат желания ефект.

Васил Тодоров изрази мотиви, че предложеният режим на съдебно обжалване по-скоро би забавил и усложнил процедурата за установяване на действителното състояние на болните, за които ще се отпуснат пенсии за инвалидност. Остава неизяснен и моментът за ефективността на съдебното обжалване при временната неработоспособност. Едно срочно решение за временна неработоспособност от няколко месеца, ще изтече още преди производството да приключи на първа инстанция в съда. Бяха изказани и други мотиви относно липсата на финансова обосновка на предложеното и неговата икономическа обезпеченост. С направените предложения и бележки в становището на БТПП може да се запознаете ТУК.

Останалите социални партньори също не подкрепиха Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване.

Палатата подкрепи Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, разгледан на заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, тъй като същия се приема като част от общата законодателна европейска рамка.

БТПП изрази положителна оценка относно усилията в Анализа на изпълнението на Постановление № 55 на Министерския съвет  да се посочат освен статистически данни за преминалата кампания, но и данни за най-често допусканите грешки и пречки пред работодателите при кандидатстване за компенсации с цел тяхното преодоляване при изготвянето на ново законодателство.

 

 

 


15.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад