Назад

Предложение на БТПП за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Палатата винаги е отстоявала принципа за разходоориентиран подход при тяхното определяне


БТПП се обърна към министъра на правосъдието във връзка с подновената инициатива от членове на Палатата за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС №243 от 2005г. Инициирането за промяна на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписваниятаq е добър пример за подкрепа на бизнеса в момент, в който е необходимо да се ограничи негативното отражение върху него от пандемията от COVID 19. Такава подкрепа е заявена  и в приетата от държавата политика за подпомагане на бизнеса.

В тази връзка БТПП принципно подкрепя предложенията за намаляване на държавните такси и въвеждане на горна граница за тези, които се събират върху подлежащите на вписване актове и документи, независимо от стойността на сделката.

БТПП винаги е отстоявала принципа, заложен в Закона за Търговския регистър, за самофинансиране на регистъра, при прилагане на изискването таксите да са разходоориентирани. Това становище на Палатата е съобразено и с европейските директиви, според които размерът на таксите трябва да е пропорционален на разходите за материално-техническо и административно поддържане. Държавната такса по вписване на преобразуванияq, например (вливане, сливане на търговски дружества) с преминаване на собственост на имот, както и на ипотеки, нерядко достига десетки хиляди левове, което ще затрудни неимоверно бизнеса в сегашните икономически условия. Този принцип за размера на горна граница на държавните такси е възприет и в редица български нормативни актове и кодекси.

БТПП е запозната с усилията на Агенцията по вписванията за въвеждането на нови електронни услуги и оценява направеното намаляване на таксите по отношение на електронното подаване на документи. Въпреки това следва да бъде извършен анализ, който да обоснове необходимостта за намаляване на таксите за следваща финансова година при констатирано превишаване на приходите от дейността над разходите. Съществуващият първоначален размер и обхвата на таксите, нормативно заложен през 2005г., е целесъобразно да се преразгледа подробно.

В тази връзка БТПП приема за основателни мотивите, изложени в констатациите на своите членове. Необходимо е задълбочено проучване с извършването на оценка на въздействието, която да включва в себе си всички влияещи фактори.

Както е обичайно за една пазарна икономика, Палатата счита за наложително при обсъждане в размера на държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, да бъдат включени представители на всички национално представени работодателски организации.

Приложение: Писмо до министъра на правосъдието Данаил Кирилов


14.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад