Назад

Становище на БТПП относно проект на ЗИД на Закона за туризма

Неприемливо е задължението „ваучерите за почивка“ да се финансират от работодателя - това трябва да бъде само правна възможност


БТПП принципно подкрепя предложения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (сигн. 054-01-35/27.04.2020 г.), целящ бързото възстановяване и стабилизиране на туристическият бранш, който е един от най-засегнатите от разпространението на КОВИД-19. Още на 16 април 2020 г. БТПП изпрати втори пакет с икономически мерки, в който е включена аналогична инициатива, а именно: Разглеждане на възможностите за предоставяне на безлихвени кредити на български физически лица или ваучерна система за хора с ниски доходи, с цел почивка в хотели или други места за настаняване в страната.

БТПП  счита, че подобна мярка за стимулиране на туризма в България, като „ваучерите за почивка“ ще има положително влияние върху икономиката на страната след овладяванете на пандемията.

Въпреки изложеното по-горе, БТПП предлага част от предложените текстове в законопроекта да се редактират и представи са конкретни бележки и предложения:

В § 3 чл. 60г. (1) е заложено „ваучерите за почивка“ да се финансират от работодателя. Палатата счита, че предложената норма задължително трябва да се измени като след думата почивка се добавят думите „може да се“ .
Мотиви: Издаването на ваучери за служителите трябва да е опция и да става единствено при изявено желание от страна на работодателите, без да се вменява като тяхно задължение. При сегашните затруднения за всички сектори, членовете на БТПП не считат за редно да се създават допълнителни тежести за работодателите. Необходимо е нормативно да се заложи основен източник на финансирането по мярката да бъде държавният бюджет и европейските фондове. В предложените сега текстове (преходни и заключителни разпоредби) финансиране от държавата е предвидено само за 2020 г., което е неприемливо.

БТПП настоява и за допълване на предварителната оценка на въздействието с предварителни изчисления за финансовия ресурс за изпълнението на предложенията в законопроекта, източниците на финансиране, ефекта върху туристическия бранш и др.

Действително подпомагането на туризма, който е един от най-засегнатите браншове от пандемията от COVID-19, ще доведе до индиректно стимулиране и на свързаните с него транспорт, търговия, строителство и много индустрии.           

С пълния текст на Становището можете да се запознаете ТУК. То е изпратено на вниманието на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, като БТПП е изказала готовност със своята експертиза да съдейства на администрацията и заинтересованите страни за подобравянето и облекчаването на фирмите, негативно повлияни от COVID-19.

 

 


12.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад