Назад

Становище на АОБР относно проект за промени в Закона за енергетикатаДО:                                                                                                             

Г-ЖА ТЕMЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ВИЦЕПРЕМИЕР

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НА НС

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ОТНОСНО: Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката във връзка с възстановяване на средства от „Булгаргаз“ ЕАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Ви представяме нашето становище.

В настоящата ситуация на извънредно положение и риск за срив в икономиката е изключително важно час по-скоро да бъдат възстановени надплатените суми за природен газ от индустриални потребители, които са клиенти на Булгаргаз.

Надплатените суми трябва да се възстановят за целия период на предоговорени условия между Булгаргаз EDO и ООО Газпром. Както знаете, този период е от 5 август 2019 г. до 31.03.2020 година. Очакваме Вашето пълно съдействие на Булгаргаз ЕАД за реимбурсиране на индустрията, в т.ч. и за първо тримесечие на 2020 г., когато индустрията закупуваше природен газ от Булгаргаз по цени „приравнени“ на регулираната цена.

В този момент разчитаме на тези средства и не очакваме за първо тримесечие на 2020 г. да бъдем адресати на „юридически казуси“. Както знаете, с промените в ЗЕ през 2019 г. индустрията беше извадена на свободен пазар и не фигурира в списъка на дружествата, които след 1.01.2020 г. закупуват природен газ по регулирани цени, утвърдени от КЕВР.  В същото време имахме заявени още през март 2019 г. обвързващи количества за доставка от Булгаргаз през 2020 г. с клауза „взимаш или плащаш“.

Конкретните предложения по текстовете на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетика са:

  1. В текста на §1 думите „ежегодно за периодите от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември“ да бъдат заменени с думите „ежемесечно за периода от 1 януари до 31 декември“.

С това изразяваме своето несъгласие относно утвърждаването на цените за така предложените шестмесечни периоди, а именно периодите от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември. Към настоящия момент, цените на природния газ, при които „Булгаргаз“ ЕАД продава на своите клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, са реално едностранно и не на преговорна основа наложени от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, при подписване на настоящите договори. Именно тези настоящи цени, са „определени за 1 Мегаватчас (MWh). Цената за всеки месец от периода на действие на договора е в размер на предложената от Доставчика цена за утвърждаване, от Комисията за енергийно и водно регулиране, по която Доставчика да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.”

В случай, че цените бъдат определяни за така предложените шестмесечни периоди, вместо ежемесечно, ще се влезе в противоречие с един от основните ангажименти, постигнати от Европейската комисия, в следствие процедурата срещу ООО „Газпром експорт", а именно, че цените следва да са определени в съответствие с конкурентните ценови нива в Западна Европа и че не следва да се различават, освен за много кратък период от време, от конкурентните ценови нива в Западна Европа.

Определянето от КЕВР на цена за шестмесечен период е също така в противоречие с постигнатото между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром eкспорт” Допълнение № 13 от 02.03.2020 г., съгласно което, (според собственото прессъобщение на „Булгаргаз” ЕАД от 11.03.2020 г.) „ценообразуването занапред ще е на месечна база”.

Не на последно място, удължаването на периодите, за които се определят от КЕВР цените на Обществения доставчик за доставка на природния газ противоречи на основните цели, залегнали в чл.2 от Закона за енергетиката, относно създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и относно енергийни доставки при минимални разходи.

Утвърждаването на регулирана цена на всяко полугодие също така е в противоречие и с поетите от България към Европейския съюз ангажименти за либерализиране на пазара на природен газ. Считаме, че важен механизъм за либерализацията на газовия пазар би било (освен и наред с всички други предприети мерки), именно краткосрочното определяне за период от един месец на регулираните цени, което отразява в по–голяма степен и хъбовата индексация, която вече е основен ценообразуващ елемент на доставната цена между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром експорт” по Допълнение № 13 от 02.03.2020 г.

Определянето на българската регулирана цена за период от един месец ще доближи българския газов пазар до динамиката на пазара на газ в Западна Европа.

  1. В текста на §2, ал.1, т.2 да отпадне, а в т.1 думите „31 декември 2019 г.“ да се заменят с думите „31 март 2020 г.“

Категорично възразяваме клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, да бъдат изключени от лицата, на които ще бъдат възстановявани суми по договори за доставка на природен газ след 1 януари 2020 г.

Както изложихме по-горе, към настоящия момент цените на природния газ, при които „Булгаргаз“ ЕАД продава на своите клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, са реално едностранно и не на преговорна основа наложени от страна на доставчика, при подписване на настоящите договори. Именно тези настоящи цени, са „определени за 1 Мегаватчас (MWh). Цената за всеки месец от периода на действие на договора е в размер на предложената от Доставчика цена за утвърждаване, от Комисията за енергийно и водно регулиране, по която Доставчика да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и лице, на което е издадедна лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В допълнение, потреблението на промишлените клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е използвано за определяне на регулираната цена за първо тримесечие на 2020 г., което е видно от доклада на КЕВР.

Поради така определените цени, следва при промяна на предложените от „Булгаргаз“ ЕАД цени за утвърждаване от КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД да възстанови суми по договорите за доставка природен газ, сключени с клиенти, присъединени към газопреноснта мрежа. Възстановяването на средствата следва да бъде изпълнено съобразно §2, ал.6 на предложения ЗИД на ЗЕ. Настояваме възстановяването на сумите еднозначно да бъде постановено, предвид и трудностите, пред които е изправена индустрията в България, предизвикани от извънредното положение във връзка с разпространяващата се пандемия от COVID-19. 

  1. В §2, ал. 2 предлагаме да бъдат определени конкретни срокове за подаване на заявленията от страна на обществения доставчик и произнасянето на КЕВР по тях като текстът се измени по следния начин: “(2) За целите на ал. 1, в едноседмичен срок след подаването на заявления за утвърждаване на цени на природен газ за съответните периоди, Комисията за енергийно и водно регулиране приема решения за утвърждаване на цени на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ за периодите: 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г.; 1 септември – 30 септември 2019 г.; 1 октомври 2019 г. – 31 октомври 2019 г.; 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г.; 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г.; 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г.; 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. и 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г. В едноседмичен срок от влизането на този закон в сила, Общественият доставчик на природен газ подава заявления за утвърждаване на цени на природния газ за съответните периоди. В тези случаи не се прилагат чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14.”

 

Така ще се постигне срочно възстановяване на средствата към засегнатите страни, предвид затрудненото положение, предизвикано от извънредното положение във връзка с разпространяващата се пандемия от COVID-19. Вярваме, че „Булгаргаз” ЕАД има възможност да спази така предложения срок, в случай че все още не е подал своите заявления за утвърждаване на цените на природния газ за съответните периоди. Надяваме се и КЕВР да има възможност да утвърди цените в предложения срок.

Считаме, че нашите предложения ще допринесат за по-голяма точност и справедливост на разпоредбите на предложения проект на ЗИД на ЗЕ и оставаме на разположение за продължаване на диалога между потребителите на природен газ и министерство на енергетиката. 

 

С уважение,

Кирил Домусчиев

Председател на КРИБ
Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ


31.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад