Назад

БТПП: В условията на криза е неприемливо да се лишават предприятия, клъстери, неправителствени организации, общини, учебни заведения и др. от възможността да имат достъп до допълнителен финансов ресурс от оперативните програмиMoreto.net

Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов днес се е обърнал към вицепремиера Томислав Дончев, по повод предложено допълнение към ПМС № 162/2016 г. по мерките по чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, конкретно за създаването на нов член 8а: "Чл.8а. С мотивирано решение, ръководителят на управляващият орган може да прекрати открита процедура чрез подбор при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици“, е неприемливо, защото прекомерно разширява правомощията на управляващите органи на оперативните програми и неглежира ролята на комитетите за наблюдение. В този смисъл БТПП напомня, че

  • прекратяването на открити процедури по оперативните програми, особено в условията на зараждащата се икономическа криза лишава бенефициентите - предприятия, клъстери, неправителствени организации, общини, учебни заведения и др. – от възможността да имат достъп до допълнителен финансов ресурс от оперативните програми;
  • има негативни последици върху цялостното социално-икономическо развитие на страната, като блокира реализирането на иновативни проекти, насочени към определени политики и/или решаването на важни национални предизвикателства;
  • действа демотивиращо на кандидатите, които са вложили труд и усилия за подготовката на проектните си предложения;
  • при иновативните проекти има опасност от кражба на подадената иновативна идея, защото кандидатът без сключен договор за реализирането й, няма никаква възможност за защитата й.

При необходимостта от мобилизиране на допълнителен финансов ресурс, предлагаме да се даде възможност на всеки управляващ орган при обявено извънредно положение да прекрати обявяването на нови процедури, залегнали в Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за съответната година.

Приложение Писмото на БТПП до вицеприемиера


30.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад