Назад

Позиция на АОБР относно ситуацията в хотелиерския и ресторантьорския бизнесДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГРИЯ

 

Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,       

Асоциацията на организациите на българските работодатели, отчитайки обявеното извънредно положение в страната, довело до промени в нормалния стопанския и социален живот, отправя предложение за преразглеждане на дължимата такса за битови отпадъци от нефункциониращи обекти.

Наши членове отчитат още в първите 48 часа от обявяването на положителните проби за коронавирус в България отменени множество резервации в хотелите. Към настоящия момент те регистрират драстичен отлив на клиенти, което води до спад на оборота под критичния минимум, необходим за функционирането на всеки един ресторант и място за настаняване. Въпреки предприетите мерки по ограничаване на разходите и запазване финансова стабилност, компаниите срещат сериозни затруднения по овладяване на ситуацията и много от тях са в риск да закрият управляваните обекти.

Обръщаме внимание, че според чл. 68 от Закона за местните данъци и такси не се допускат изменения на начина на определяне и на размера на таксата за битови отпадъци в течение на годината. В случая не се касае за отежняващи обстоятелства, а за необходимостта от спешни икономически облекчения, с оглед на форсмажорната ситуация и обявеното извънредно положение, с което обективно е възпрепятствано осъществяването на ресторантьорска и хотелиерска дейност. Ако все пак съответните комисии в Народното събрание считат, че са необходими промени в закона, нека такива да се впишат към неотложните мерки, които се разглеждат текущо.

От друга страна, при наличието на неработещи обекти отпада необходимостта от събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поради факта, че просто няма генерирани такива на територията на нито един ресторант, съответно хотел.

Въз основа на горепосочените изводи, АОБР предлага следното:

Приемане на нормативни промени и решения на общинско ниво, регламентиращи освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за собствениците/ ползвателите на имот за обществено обслужване, които не работят, в частност категоризирани като заведение за хранене и развлечение и/или средство за подслон/място за настаняване, за периода от 13.03.2020 г. до отпадане на извънредното положение.

 


24.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад