Назад

Продължава партньорството със СУ ”Св. Климент Охридски”

За приложение на научните разработки в реалния сектор


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, зам.-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на СУ ”Св. Климент Охридски”. На база дългогодишното сътрудничество между двете институции се обсъдиха възможностите за подобряване взаимодействието между висшите учебни заведения и бизнеса.

Симеонов представи позициите на Палатата относно действащата рейтингова система и тежестта на прилаганите критерии, модела на финансиране и академичната автономия на висшите заведения. От своя страна проф. Витанов представи научната и проектна дейност в университета и сподели проблеми, като трудно намиране на ползватели в индустрията за приложение на разработките, липсата на финансиране и дългата процедура при регистрацията на патенти. Представени бяха т. нар. ”Харвардски курсове” към Стопанския факултет, които дават възможност за запознаване с най-популярните теории и практики в световния икономически растеж.

Двете институции се договориха активно да работят за:

  • максимално доближаване научната дейност с потребностите на бизнеса;
  • предприемане на мерки от държавата за финансово подпомагане на процеса по заявяване и регистриране на патенти;
  • избор на подходящ подход за оценка на качеството на висшето образование;
  • опростяване на процедурата по признаване на чуждестранни дипломи;
  • привличане на чуждестранни студенти за обучение в български университети.

28.01.2020 г.
Назад