Назад

Доклад на Световната банка за възможностите и рисковете за участниците в Инициативата Един пояс – един път

Изводи и от Международната търговска палата "Пътят на коприната", член на която е БТПП


Да започнеш търговска война е лесно, но ефектът от промените на няколко митà, тарифи и квоти, като част от неустойчива политика, води до вълни от хаос в световната икономика, с резултати, които никой не е предвиждал. Това е посланието на последния доклад на Световната банка по отношение на Инициативата Един пояс – един път.

Международната търговска палата  "Пътят на коприната", към която БТПП се присъедини преди почти две години, обръща внимание на факта, че проекти на Инициативата са започнали в над 100 страни. Те касаят изграждане на инфраструктура, която ще подобри търговския обмен, икономическото и социално развитие. Ефектите от търговската война за сега са минимални по линия на Един пояс – един път. Списъкът от проекти продължава да расте, като някои от тях скоро ще бъдат завършени.

Инициативата оставя малцина наблюдатели безпристрастни, а мненията, които споделят, са натоварени с геополитически  и идеологически пристрастия. Специалистите от Световната банка са изготвили първата достоверна и балансирана оценка на ефектите, които Един пояс – един път оказва върху живота на хората в различните страни, в които се разработват проекти на Инициативата.

Докладът на Световната банка „Opportunities and risks of Belt and Road transport corridorsе събрал информация, която ще даде възможност на политици от повече от 70 страни по пътя на Инициативата да направят оценки въз основа на доказателства, как да увеличат максимално ползите и да управляват рисковете от участието в Един пояс – един път.

Някои от изводите от доклада, обобщени от Международната търговска палата на Пътя на коприната, са:

  • Транспортните проекти на Инициативата могат да помогнат на 7,6 млн. човека да излязат от крайна бедност, а 32 млн. - от състояние на умерена бедност. /Крайната бедност се свързва с доход под 1,9 щ.д./ден, а умерената бедност с доход в порядъка 1.90 - 3.20 щ.д./ден./
  • Страните по пътя на Инициативата имат лоша инфраструктура и липсва политика за изграждането й. Като резултат, те търгуват с 30% по-малко и потенциалът им за ПЧИ пада със 70%. Транспортните коридори по пътя на инициативата ще допринесат за намаляване времето за пътуване и за насърчаване на търговията и инвестициите. /Идентифицирани са шест сухоземни икономически коридора в рамките на Инициативата Един пояс – един път: Икономически коридор Китай-Монголия-Русия; Нов Евразийски сухопътен мост; Икономически коридор между Китай и Централна Азия и Западна Азия; Икономически коридор на Индокитайския полуостров; Икономически коридор между Китай и Пакистан; и икономически коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мианмар./
  • Очаква се търговията между икономиките по пътя на Инициативата да нарасне между 2,8% и 9,7%. Растеж се очаква и в търговията им с останалите страни по света между 1,7% и 6,2%.
  • Страните с ниски доходи очакват 7,6% нарастване на ПЧИ в резултат от новите транспортни връзки.
  • Тези потенциални печалби вървят със значителни рискове. Около една четвърт от страните по Един пояс – един път имат високи нива на дълг, а за някои от тези икономики  е възможно повишаване на средносрочната задлъжнялост.
  • За постигане на амбициозните цели на Един пояс – един път ще са нужни и също толкова амбициозни реформи в участващите страни, включително Китай. Реалните доходи за страните по пътя на инициативата могат да бъдат два или три пъти по-големи, ако приложат реформи за намаляване забавянето на стоките по границите и премахване на пречките пред търговията.
  • В дългосрочен период повишеното участие на частния сектор може да подпомогне поддържането на Един пояс – един път. До момента инициативата се финансира до голяма степен от китайски държавни банки и предприятия. За да повишат участието на частния сектор, страните от Инициативата трябва да намалят рисковете за потенциалните инвеститори, подобрявайки регулаторната рамка и защитата та инвестициите чрез прилагане на подходящи закони и правила.

Докладът на Световната банка идентифицира корупцията като един от най-големите рискове за устойчивостта и надеждността на Един пояс – един път. Сред стандартните мерки, които се препоръчват за борба с корупцията, като се признава, че няма да бъде напълно елиминирана, са: прозрачност в тръжната процедура и процеса на възлагане; надеждни одити на специфични проекти, придържане към реномирани международни стандарти за антикорупционни мерки.

  


21.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад