Назад

База данни с устойчиви онлайн продукти за ползване от бизнеса

Възползвайте се от безплатни онлайн платформи и приложения


Българската търговско-промишлена палата участва активно в изпълнение на редица проекти, финансирани по линия на европейските фондове. Всеки един от тях е насочен към различен сектор и цели създаване на устойчиви в дългосрочен аспект продукти/ онлайн платформи, които да бъдат ползвани от фирмите и да ги подпомагат в бизнес дейностите им. В усилията си да разшири използваемостта на продуктите, реализирани с участието на БТПП и организациите от нейната система, бе направен преглед на всички проекти  и бе изготвена база данни с актуални онлайн платформи/продукти, които са  на разположение на заинтересованите фирми. Специално структурираната информация вече е изпратена на нашите преки членове за запознаване с възможностите за ползване.

Базата данни обхваща различни сфери и тип продукти като онлайн курс за зелени обществени поръчки; платформа и виртуален пазар за обмен на продукти; курсове за жени предприемачи и бизнес ангели; платформа за разрешаване на търговски спорове чрез медиация; платформа с база данни за международно бизнес, проектно и технологично партньорство; инструменти за онлайн самооценка; курсове за предприемачество и бизнес мениджмънт; инструменти за превантивна диагностика и избягване на ликвидация на фирмите; виртуална лаборатория за еко-иновации; уеб туристическа платформа и др.

При интерес, моля да се обърнете към: Кремена Гайдарова projects4@bcci.bg, дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“.


16.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад