Назад

Становище на АОБР относно проект на ЗИД на Закона за българското гражданствоАсоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) подготви становище в контекста на общественото обсъждане на ЗИД на Закона за българското гражданство, публикуван на Портала за обществени консултации.

Становището е изпратено до зам.-министър председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова и до министъра на правосъдието Данаил Кирилов.

В становището подробно се разглежда целият ЗИД на ЗБГ в аспекта на идентифицирани проблеми и предложени съответни мерки за отстраняването им, включително мотивите, които аргументират конкретните промени. Анализират се и резултатите от извършената Оценка на въздействието.

Работодателите считат, че би било подходящо предприемането на законодателни мерки, които да усъвършенстват и оптимизират нормативната уредба в посока запазване на възможностите за чуждестранни инвеститори да кандидатстват за гражданство. Положителен пример се явяват предложените промени с настоящия ЗИДЗБГ в посока съкращаване на сроковете на съгласувателни процедури, както и въвеждането на нови правомощия на компетентните органи за допълнителни проверки на относими към производството обстоятелства.

В допълнение, имплементирането на нови мерки за текущ и последващ контрол върху инвестициите би елиминирало възможностите за злоупотреби в производството по кандидатстване за българско гражданство.

Работодателите също считат, че ангажирането на държавата и компетентните институции в даването на публичност на Българската икономическа програма за инвестиции и имиграция, както и провеждането на целенасочена политика по нейното развиване, би допринесло за увеличаване на доверието и интереса на чуждестранните инвеститори. Последното обстоятелство закономерно би развило потенциала на икономическия инструмент и би увеличило значително потока на преки чуждестранни инвестиции към Република България.

С пълния текст на Становището можете да се запознаете ТУК


10.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад