Назад

БТПП с предложение за постоянни точки в дневния ред на Националния икономически съветНа 10 септември се проведе заседание на Националния икономически съвет към Министерския съвет. На заседанието бяха разгледани и обсъдени следните въпроси, свързани с:

  • Насърчителни мерки относно стимулиране на инвестициите;
  • Предложения за законодателни мерки, насочени към улесняване възможностите за достъп на квалифицирана работна сила до българския пазар на труда;
  • Обсъждане на дефиниция на малко и средно предприятие и прилагането й при планиране на Многогодишната финансова рамка 2021-2027;
  • Информацията за напредъка по формулиране на промени в Закон за счетоводството относно одиторските заверки на предприятията;
  • Промени в Закона за обществените поръчки.

Представители на Министерство на труда и социалната политика представиха обстоен доклад за законодателните промени, които са предприели с оглед на улесняване наемането на работници от трети страни. Председателят на БТПП приветства направените облекчения, но подчерта, че следва да се работи още в тази насока.

На заседанието беше представен и доклад във връзка с промени в Закон за обществените поръчки, като бяха обсъдени и въпроси, насочени към ограничаване на възможностите за обжалвания на процедури без реално основание и единствено с цел забавяне на изпълнението им от вече избрани изпълнители.

В тази връзка председателят на БТПП обърна внимание, че сдружения/дружества с големи управителни органи на практика са изключени от възможността да бъдат кандидати по обществените поръчки, поради сериозното затруднения, с оглед представяне на изискуемите документи от всеки един член на управителния орган.

БТПП направи две предложения, които бяха приети и станаха постоянни точки от дневния ред на Съвета, а именно: преглед на състоянието на пазара на труда, свързан с достъпа на квалифицирана работна сила до българския пазар и облекчаване на административната тежест за бизнеса, иновациите и инвестициите.

 


11.09.2018 г.
Назад