Назад

„Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати”

БТПП взе участие в Европейска конференция на високо равнище


Конференцията по въпросите, свързани с Европейския стълб на социалните права е едно от четирите събития на високо равнище от компетенциите на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (в частта заетост и социална политика), които се провеждат в София. Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в конференцията.

Очаква се дебатите в рамките на конференцията да са съсредоточени върху следните теми:

  1. Финансови ресурси в подкрепа приложението на Социалния стълб – многогодишната финансова рамка (МФР) като основно средство за постигане на резултати.
  2. Процес и инструменти за практическото прилагане и мониторинг на Социалния стълб - Европейския семестър, Набора от социални показатели, други инструменти?

Активни участници в дискусиите са социалните партньори, чиято роля в приложението на Стълба беше подчертана на Социалната среща на върха в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г.

Събитието се провежда в рамките на един ден. Сесии за откриване и закриване и две работни сесии по основните теми за обсъждане. Продължен бе дебатът относно укрепването на социалното измерение на Европа (съгласно искането на съвместните домакини на Социалната среща на върха за работни места и растеж в Гьотеборг), социалното измерение на следващата МФР, бъдещето на Кохезионната политика и ЕСФ, както и в контекста на дебата относно бъдещето на финансите на ЕС;

  • Преглед на изпълнението на политиките на Европейския стълб на социалните права една година след лансирането му от Европейската комисия (м. април 2017 г.) и половин година след неговото Междуинституционално обявяване (м. ноември 2017 г.) – напредък по съответните законодателни досиета, както и в контекста на Европейския семестър 2018 г. – Съвместен доклад за заетостта, нови Насоки за заетостта, Национални програми за реформи и др.;
  • Поставяне на основата за следващи стъпки/последващи действия в рамките на Председателското трио Естония-България-Австрия.

В ход е сътрудничество с ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК и българските социални партньори, както при необходимост и координация в рамките на настоящото Председателско трио и със следващото Австрийско председателство на Съвета ЕПСКО.

Българският подход към укрепването на социалното измерение на Европа е да даде приоритет на следните аспекти: бъдещето на труда и развитието на човешките ресурси; модернизиране на законодателството за социална сигурност; премахване на неравенствата на пазара на труда, вкл. по отношение на разликата в заплащането на двата пола; мерки за борба със социалния дъмпинг и сивата икономика; затвърждаване на социалните права на европейските граждани; интегриране на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото; ранно детско развитие като един нов, но перспективен инструмент в борбата с бедността и социалното изключване.

България споделя виждането, че без необходимите финансови ресурси и без една МФР с по-голяма социална насоченост за следващия програмен период/и, високите цели в икономическия и социален контекст на бъдещата социална Европа не могат да бъдат постигнати.

Същевременно подходящият мониторинг, за какъвто призова Европейският съвет през м. декември 2017 г., е условие за практическото приложение на Европейския стълб на социалните права.


27.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад