Назад

Обучение за кандидатстване по процедура ”Разработване на продуктови и производствени иновации” по ОПИК

Очаква се процедурата да бъде официално отворена до няколко дни

В БТПП се проведе обучение относно възможностите за финансиране на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”, попадаща в приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ (ПО 1). Повече от 40 представители на фирми и организации взеха участие в събитието и научиха повече за процедурата, която се очаква да бъде официално отворена за кандидатстване до няколко дни.

Калин Маринов, зам. главен директор на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, запозна участниците със структурата и целите на оперативната програма. Той подчерта, че подкрепа чрез безвъзмездната помощ по тази ос ще се предоставя за инвестиции, попадащи изключително в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Специално внимание бе обърнато на основните подобрения спрямо предходните две процедури в рамките на ПО 1. Общият бюджет за тази процедура е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие. Г-н Маринов направи подробен преглед на критериите за подбор на операции. Разяснявайки условията, на които трябва да отговарят допустимите кандидати и партньори, той подчерта, че за да се насърчи сътрудничеството между наука и бизнес, в рамките на тази процедура е допустимо и партньорство с научна организация. Изброени бяха и промените в условията, направени вследствие на получени коментари от членовете на Комитетa за наблюдение.

Събитието продължи с презентация на Ваня Бучова и Ана Шаркова, съответно мениджър и експерт по Европейски фондове в УниКредит Булбанк АД. Те са част от специализиран екип на банката, посветен на продуктите и услугите на фондовете на ЕС. Банката има сключен договор с Европейския инвестиционен фонд и с Националния гаранционен фонд за предоставяне на средства на бизнеса при облекчени условия. В рамките на тези споразумения са предвидени повече от 320 млн. евро за финансиране, които трябва да достигнат до фирмите. Участниците бяха запознати и с възможностите за кредит за съфинансиране на проекти по програми на ЕС. Експертите подчертаха, че в момента условията за кредитиране са изключително изгодни, поради ниските лихви, както и допълнителните облекчения по линия на фондовете.

В третата част на обучението Димитър Манов, управител на консултантска фирма „Сибола“, даде информация на участниците относно подготовката на проектното предложение и спецификите на процедурата. Той акцентира върху най-важните елементи и трудностите, които кандидатите могат да срещнат при разработване на предложенията. Направен беше и преглед на особеностите на документите за кандидатстване. Голямо внимание беше отделено на групите критерии за оценка на проектните предложения, като въз основа на дългогодишния си опит г-н Манов даде конкретни съвети на присъстващите в залата. Той отговори и на многобройните запитвания от страна на участниците.

За да получавате информация за бъдещи събития на EEN, харесайте съответната страница  във Facebook: https://www.facebook.com/eenbulgaria/

 


15.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад