Назад

Финансова диагностика на МСП – какво трябва да знае бизнесът

БТПП проведе обучение по „Финансова диагностика на предприятия във финансово затруднение“. Обучението е финансирано по проект PRE-SOLVE, главната цел на който е да разработи пакет от мерки за превенция на МСП от фалит, несъстоятелност и финансови затруднения. По време на събитието бяха поканени фирми от сферата на консултантските услуги, ИКТ сектора и различни компании, които се занимават с научно-развойна, технологична и иновативна дейност.

Лекциите обхванаха важни теми като: финансов анализ на МСП, производството по стабилизация на търговец за превенция от несъстоятелност, управление на приходи и разходи и организационен мениджмънт. Участниците получиха професионални съвети за финансовото здраве на предприятието – налични ресурси, платежоспособност, финансова устойчивост и ликвидност.

По време на дискусионната част присъстващите обсъдиха проблемите, пред които бизнесът в България е изправен: неравнопоставеност между МСП и големите предприятия при данъчното облагане на доходите и печалбата, тежест в административните процедури, липсата на реформи (включително въвеждане на повече електронни услуги) и не на последно място по важност - нормативната уредба за извършване на бизнес дейност, която следва да работи в полза на бизнеса и да го насърчава.


09.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад