Назад

БТПП участва в Пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитетЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в откриването на Пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел, която започна на 31 май с дебат относно задачите и последните действия на Европейския омбудсман, с участието на Емили О'Райли, Европейски омбудсман .

Сесията продължи с обсъждането и приемането на Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност, и  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО COM.

Георги Стоев участва в обсъждането за Състоянието на енергийния съюз и Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка за Втори доклад относно състоянието на енергийния съюз и Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия. Особен интерес предизвика Докладът на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите  за напредъка в областта на енергията от възобновяемите източници.

Днес  пленарната сесия продължава с приемането на Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)“ и Дебат относно приоритетите на Европейския парламент и бъдещето на сътрудничеството с ЕИСК с участието на Антонио Таяни, председател на Европейския парламент.


01.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад