Назад

БТПП: Непазарната намеса на държавата на енергийния пазар се отразява неблагоприятно на бизнесаВъв връзка с утвърждаването на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД, Българска търговско-промишлена палата изразява своята последователна позиция срещу непазарната намеса на държавата на енергийния пазар.

Депресирането на цената на обществения доставчик от Регулатора през първото тримесечие на 2017 г. с 15,78% общо (13,9% от повишаване цената на Газпром и 2,69% от повишаване курса на долара) добавено с 14,71% общо за второто тримесечие на 2017 г., допълнено с неясно формулирани разходи за задължение към обществото, логично формира шоковото нарастване, което се отразява неблагоприятно върху газовия сектор и енергийния пазар.

Българска търговско-промишлена палата не подкрепя проекта на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за II тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото.

Подзаконовият нормативен акт, въз основа на който се определя компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи от задължения към обществото, изисква пълна прозрачност пред обществото при формирането на разходите за сигурност на доставките, за защита на околната среда и енергийната ефективност, които ще бъдат извършени от обществения доставчик през второто тримесечие на 2017 г. с оглед те да бъдат компенсирани.

Считаме, че чрез необоснованото прехвърляне на финансовата тежест върху потребителите на природен газ дефицитите и дебалансите в енергетиката ще се увеличат и за пореден път ще се създадат условия за неравнопоставеност между отделните стопански субекти. В конкретния случай в неравностойно положение ще бъдат поставени българските енергийни консуматори, което ще снижи тяхната конкурентоспособност на международния пазар.

БТПП настоява за Комисията за енергийно и водно регулиране да формира своята регулаторно дейност единствено от задълженията, вменени й в нормативната уредба, спазвайки пазарните фактори и обществения интерес.

БТПП, позовавайки се на становището на Българска газова асоциация, член на Палатата, настоява предложеният проект на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да бъде преразгледано в духа на пълна прозрачност и обективност.

С официалното писмо, подписано от председателя на БТПП Цветан Симеонов може да се запознаете ТУК.


28.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад