Назад

Представяне на новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТПППред представители на фирми, браншови организации и медии БТПП днес представи новата модернизирана версия на Единния търговски регистър на Палатата.

Регистърът, който БТПП поддържа повече от 50 години, непрекъснато се усъвършенства. Началото му е поставено през 60-те години на миналия век, когато данните за външнотърговските предприятия са се въвеждали на хартия, в специална книга. През 1990-91 г. БТПП въвежда първата информационна система на регистъра, след което процесът продължава да се развива и преминава през различни етапи, като целта винаги е една – да се осигури по-добро, ефективно и полезно обслужване на клиентите.

През 2017 г. бе въведена в реален режим технологично обновена, модернизирана версия на информационна система на Единния търговски регистър на БТПП. Най-важните промени са свързани с отделянето на публичната част от вътрешната част на регистъра. Чрез модернизирането и усъвършенстването на публичната част клиентите на Палатата получиха нови възможности за ползване на услуги от регистъра:

  • опростена бе максимално процедурата, за извършване на справки за регистрираните търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица, като за това не се изисква регистрация на клиента и вход с парола, а само с една или две стъпки след влизане в системата може да се получи информация по посочен критерий:

             Наименование;
             ЕИК/БУЛСТАТ,
             Имена на представител;
            Чуждестранно участие;
             Бизнес дейности и др.
             Комбинирани справки по два или повече избрани критерии.
 

  • създаден бе специален модул за търговците, извършващи износ на стоки, дистанционно да попълват и подават в БТПП по електронен път формуляри за издаване на сертификати за произход на стоки с приложени към тях доказателства, подписани с електронен подпис. Услугата се осъществява посредством регистриран достъп и парола от износителя, което дава сигурност и гаранция за конфинденциалност на фирмените данни и защита от евентуални неправомерни опити за злоупотреби или фалшификации. След потвърждаване от БТПП за редовност на документите, сертификатите за произход на стоки могат да бъдат издадени от Палатата. Така се спестява време на износителите, тъй като не се налага да идват на място в Палатата за консултиране относно редовността и коректността на подготвените за износ документи.

Тук трябва да отбележим изключително важното постижение на БТПП, окончателно приключилата процедура по присъединяването й към Международната акредитационна верига за сертификатите за произход към МТК – Париж и получаването на официално Удостоверение за членство. Така БТПП е единствената организация в РБългария с международно признание да извършва тази дейност. Това стана, след покриване от Палатата на разписаните от МТК конкретни изисквания и критерии, на които трябва да отговаря организацията издаваща сертификати за произход и стандартните процедури, които трябва да се спазват при издаването им.

  • Друг важен модул в публичната част на обновената система на регистъра на БТПП е създадената възможност за попълване и подаване по електронен път на договора за издаване на карнета, подписан с електронен подпис и формуляр със списъка на стоките, които ще бъдат изнесени временно под покритието на АТА карнета. БТПП е единствената организация в България, издател и гарант на международните гаранционни митнически документи за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки – карнетите АТА и е член на международната гаранционна верига АТА при МТК Париж.

В заключение, но не на последно място трябва да се подчертае, че разработването на информационната система на Единния търговски регистър на БТПП, технологичното й обновяване, ежемесечна поддръжка, работата, свързана с включването/ присъединяването към системите на МТК –Париж и т.н., се финансира изцяло и само със средства на БТПП.


23.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад