Назад

БТПП участва в проучване на Комисията по индустриални промени

Относно автомобилната промишленост и нейната верига за създаване на стойност


Днес Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI) към Европейския икономически и социален комитет прие ПРОЕКТ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД  „Автомобилната промишленост на ръба на нова парадигма?“ с докладчик Георги Стоев, зам.-председател на БТПП. Съдокладчик по темата бе Monika Sitárová Hrusecká. Резултатът от гласуванeто: „за“ 28; „против“ 1; „въздържал се“  2.

Инициираното от Комисията за индустриални промени проучване относно автомобилната промишленост и нейната верига за създаване на стойност беше вдъхновено от инициативата GEAR 2030 и промените в този сектор. Очаква се новите предизвикателства на електрификацията, цифровизацията, свързаността и мобилността да предопределят структурната трансформация на традиционното автомобилостроене.

Георги Стоев подчерта ,че "През следващото десетилетие иновациите и трансформациите ще настъпват много по-бързо, отколкото през миналия век. В момента в европейската автомобилна промишленост, включително в производството на мотоциклети, са заети 2,3 млн. работници, които създават 8% от общата добавена стойност. Непряко секторът, който е високоиновативен, тъй като предоставя 20% от финансирането за научни изследвания в областта на промишлеността в Европа, осигурява заетост на 10 млн. души."

Секторът, освен това,  е световен лидер и по отношение на продуктовите иновации, производствените технологии, висококачествения (премиум) дизайн и алтернативните задвижващи системи. В резултат на това една трета от леките автомобили в света се произвеждат в европейски монтажни заводи, а автомобилният сектор осигурява 4% от европейския БВП.

В доклада си зам.-председателят на БТПП изтъкна "Четири значими технологични тенденции, които  оказват въздействие върху веригата на доставките в автомобилната промишленост: електрификацията и декарбонизацията на транспорта, цифровизацията на производствения процес, автономното шофиране и свързаните превозни средства като част от новата концепция за мобилност. "

Технологичните и софтуерните пробиви на революцията в 5G услугите, Четвъртата индустриална революция, под формата на нови материали, водородни горивни клетки, ИТ, триизмерен печат и т.н., в близко бъдеще може да преориентират веригата на доставки към продажби на мобилност, вместо на превозни средства. Създаването на регулаторна рамка за автономното шофиране и насърчаването на инвестиции в пътната инфраструктура биха могли да синхронизират правната рамка с развитието на технологиите (Виенската конвенция за движението по пътищата все още определя водача като отговорен за управлението на автомобила).

В доклада се подчертава, че "Неизбежните структурни промени ще разтърсят всички елементи на съществуващата верига за създаване на стойност.

Традиционното автомобилостроене вероятно ще бъде силно повлияно от ИТ и други сектори, а това може да доведе до въвеждането на нови бизнес модели. Това би могло да промени нагласите на автомобилната промишленост спрямо кръговата икономика.  Новите тенденции вече създават предизвикателства за работната сила в сектора и за подизпълнителите МСП, а опитите за намиране на път към отговорен социален преход изискват засилен  диалог между работодателите и синдикатите.

Насърчаването на публичните и частните инвестиции в НИРД ще бъде от голямо значение за европейската автомобилна промишленост и за МСП при тяхното приспособяване към новите производствени цикли са също споменати в проучването.

"Промишлените политики следва да позволят на автомобилната промишленост да поддържа и развива модерна  мрежа, основана на силно интегрирана верига на доставки във всички основни елементи на сектора, както и добре развити регионални автомобилни клъстери. Тежестта на данъчните политики следва постепенно да се измести от акцизите върху горивата към данъчно облагане за пътища, околна среда и инфраструктура", заяви Георги Стоев пред членовете на Комисията.

"До 2008 г. европейската автомобилна промишленост беше достигнала рекордно ниво на продажби. След като беше сериозно засегнат от финансовата криза през 2008 г. автомобилният сектор изпита значителен спад в продажбите в Европа, като броят на регистрациите на автомобили в ЕС се сви до 12 млн. през 2013 г. (в сравнение с 15,7 млн. през 2007 г.). Това доведе до затварянето на редица знакови заводи: на Ford в Генк, Белгия, на Opel в Бохум и Антверпен, на Nedcar в Нидерландия, на Karmann в Германия, на Saab в Швеция, на Fiat в Сицилия и на PSA в Олне, Франция. Продажбите се възстановяват бавно, но европейската автомобилна промишленост е изправена пред ожесточена конкуренция на цените, по-ниски маржове, спад в капацитета и натиск за намаляване на разходите.

Структурни предизвикателства
Автомобилната промишленост в момента е изправена пред множество икономически и социални предизвикателства: изменение на климата, засилваща се урбанизация, технологични смущения, глобализация, информационни технологии, навлизащи във всички аспекти на живота на хората, и необходимост от преминаване към кръгова икономика. Тези нови структурни предизвикателства биха могли да доведат до нова промишлена парадигма в сектора, доминирана от допълващи се тенденции, като свързани превозни средства, автономно шофиране, електрификация, задвижващи системи с ниски въглеродни емисии, услуги за споделено пътуване и др. Секторът ще трябва да се адаптира към променящите се условия и да превърне тези предизвикателства във възможности.

Въздействие върху сектора ще окаже и продължаващата глобализация. Тъй като световните продажби растат с 4% годишно, постепенно ще нарасне и делът на автомобилите, произведени в наскоро индустриализираните страни (НИС), който вече е 50%. Това поражда риск от преместване не само на производствени обекти, но и на центрове за НИРД и на сектора на доставките, като в същото време производители от тези бързоразвиващи се икономики ще се опитват да навлязат на европейския пазар.

С увеличението на изискванията по отношение на околната среда (стандартите за CO2) и стандартите за безопасност ще нараснат разходите и ще се изискват огромни инвестиции. По-строгите изисквания в областта на околната среда обаче ще подкрепят водещите позиции на Европа в екологичните технологии и биха могли да създадат много възможности за новаторските компании в сектора на доставките.

Търсенето и потребителските предпочитания се насочват към по-малките автомобили с по-ниски маржове на печалба. Това повдига въпроса как да се постигнат ценови премии в малките сегменти. Освен това търсенето на автомобили е засегнато неблагоприятно от застаряването на населението и от факта, че родените преди и около началото на 21-ви век (сега на 18 – 34 г.) желаят в по-малка степен да притежават автомобил – вместо да притежават автомобил за удовлетворяване на всяка нужда от мобилност, те търсят различно решение за всяка конкретна нужда от мобилност.

Предпочитанията на потребителите ще бъдат значително повлияни от нормативната уредба: такси за задръствания, емисионни норми, места за паркиране на достъпни цени, евентуални ограничения на употребата на двигатели с вътрешно горене в градовете като например дизелови превозни средства и др." , се казва в доклада.

Иновациите ще доведат до основни промени в автомобилната промишленост.


31.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад