Назад

БТПП участва в Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС“

Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в международна конференция, организирана от СУ“Кл.Охридски“. Целта на конференцията е да се анализира текущото състояние на действащата нормативна уредба и практика по финансовото управление и контрол  на средствата от ЕС, и да се запълнят празнотите по отношение на липсващи нормативни актове.

В работата на научната конференция участваха представители на  всички Управляващи органи на Оперативните програми, както и ведомства, осъществяващи контрол, представители на академичната общност,  ангажирани  при изготвянето на българската нормативна уредба,  представители на бизнеса.

Мариана Танчева, директор на дирекция "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ" при БТПП, направи презентация на тема: „Оценка на бизнеса за програма Конкурентоспособност 2007-2013  и очаквания към  ОПИК през новия програмен период“.

БТПП подчерта в своята презентация, че има значително подобрение при работата на  държавата администраци, която извършва управлението на средствата от ЕС, чрез приемане на ЗУСЕСИФ , въвеждане на електронното подаване на проекти, общественото обсъждане на правилата по отделните процедури на ОПИК и някои други, обещани на бизнеса мерки, свързани с по-добрата комуникация  УО – Бизнес.

Беше поставен акцент върху ефективното и ефикасно усвояване на средствата по оперативните програми, с цел постигнатите резултати да увеличат конкурентоспособността на българската икономика, да се повиши значително делът на иновативните предприятия и присъствието на българските стоки  в международния стокообмен.

Обърна се особено внимание и на очакванията на бизнеса за опростяване на  административните правила и процедури за кандидатстване, опростяване на формите за кандидатстване, дигитализация на административните услуги и създаване  възможност за служебна проверка на редица обстоятелства, за които в момента се представят удостоверения, съкращаване сроковете за верификация на финансовите отчети и изразходваните средства, прилагане на непроменящи се правила от началото до края на проекта и др.

БТПП потвърди своята позиция, че ще продължи да работи за опростяване на процеса по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, за намалямване на административната тежест върху бизнеса в полза на постигане на  добри резултати с осезаем ефект върху  развитието на конкурентна и иновативна икономика. 


11.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад