Назад

БТПП участва в дебат за европейската стратегия в областта на миграциятаЗаместник председателят на БТПП Георги Стоев участва в дебат, посветен на външната политика на ЕС и приноса на организираното гражданското общество в глобалната стратегия. Фредерика Модерини, Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, говори за ролята на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за формирането на външната политика и политиката за сигурността на ЕС, като определи ЕИСК като „част от външната политика на ЕС“. Тя отправи покана към ЕИСК да допринесе за процеса, като отбеляза, че участието на гражданското общество е от ключово значение за разрешаването на кризи и утвърждаването на европейските интереси и ценности по света.

Г-н Стоев се включи и в дебат относно европейската стратегия в областта на миграцията, във връзка с представянето на доклада на ad hoc групата „Миграция и бежанци“ с участието на Димитрис Аврамопулос, европейски комисар по вътрешните работи и миграцията.

Дебатите се осъществиха по време на мартенската сесия на ЕИСК. На нея бяха  приети и  Програма за подкрепа на структурните реформи в съответствие  с Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013.

Заместник председателят на Палатата участва и в обсъждането на Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, ЕИСК и Комитета на регионите за Осъвременяване на единния пазар с повече възможности за гражданите и предприятията и на Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване.

Обсъдено бе и  изпълнението на Европейската програма за сигурност: план за действие на ЕС относно незаконния трафик и използване на огнестрелни оръжия и взривни вещества и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма.


21.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад