Назад

Само 13% от предприемачите са доволни от нивото на висшето образование у насТрайно затвърждаване на негативната оценка на работодателите за знанията на завършилите висше образование в България, показват резултатите от анкетно проучване сред членовете на БТПП за нивото на образованието и прогнози за търсените специалисти.

Повече от две трети от анкетираните (67%) считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Резултатите са същите както и през 2008 година – тогава 68% е делът на фирмите с това мнение. Крайно негативни оценки за подготовката на студентите у нас изразяват 20% от анкетираните, а доволните са едва 13%.

Основните пропуски в образованието на младите хора, според представителите на бизнеса, са в професионалните умения и в базисните икономически познания. На следващо място близо 45% от фирмите считат, че на младите хора им липсват също умения за работа в екип, а според 38% - и на предприемаческо мислене. В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

През следващите 5-10 години членовете на Палатата се ориентират към наемане на хора със средна или висока квалификация. Само 1% от работодателите планират назначаване на нискоквалифицирани работници. Най-търсени в бъдеще продължават да са кадри, завършили техническо образование, включително IT специалисти, като спрямо предходни проучвания продължава да расте броя на фирмите, които планират да наемат служители, завършили информатика.

Според членовете на БТПП, най-голямо изоставане в качеството на обучение има при висшето образование и при средното професионално. Обучението в езиковите гимназии традиционно има най-малко неодобрение – само 3% от фирмите.

Единодушно се подкрепя от членовете на Палатата идеята за провеждане на ежегодно проучване за необходимостта от конкретни професии, с което да се съобразяват в приема университетите/професионални училища.

Категорично мнение сред деловите среди е, че е необходимо да се увеличи броя на младежите в схеми за стажуване/чиракуване. Според анкетираните членове на БТПП, има необходимост от реално практическо обучение и на студентите и на учениците, а не само натрупване на теория.

В отговорите на фирмите проличава необходимостта да се преразгледа финансирането на база брой учащи се, което води до огромни компромиси с качеството на обучение. Според работодателите, следва да има и по-високи критерии за приемане в университетите. Да има данъчни облекчения за фирми, предоставящи стипендии на студенти/ученици – това е също едно от предложенията на работодателите в анкетата.  


24.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад