Назад

Учреден е Център за мултимодален транспорт към БТПП

Учреден е Център за мултимодален транспорт към БТПП,  в рамките на проект “ADB Multiplatform”, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа”. За председател на Центъра бе избран Веселин Стоянов, управител на „Транспрес“ ООД и член на борда на Съвет GS1 България; за зам.-председател – Олга Василевска, управител на MW Logistica и член на УС на БТПП.
 
Основните цели, които си поставя Центърът, са свързани с:
 
- предоставяне на становища по нормативни актове и други документи, свързани с развитието на мултимодалния транспорт в България;
- разработване на мерки за оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез въвеждане на екологосъобразни мултимодални транспортни решения;
- подобряване нивото на информираност на товародатели, спедитори и превозвачи за възможностите, които предлага мултимодалният транспорт;
- изграждане на ефективна мултимодална транспортна мрежа и сътрудничество с действащи транспортни хъбове и логистични центрове на национално и международно ниво;
- разпространяване на информация за иновативни решения в сферата на мултимодалния транспорт;
- популяризиране на тенденциите в развитието на технологиите за мултимодален транспорт и логистика, иновации и добри практики в страните от ЕС;
- участие в проекти и програми от областта на транспорта;
- организиране на срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на документи и актуални въпроси от областта на транспорта;
- организиране на обучения и семинари.
 
Подробна информация за Центъра може да бъде намерена на интернет страница: www.bcci-mdc.eu , която е в процес на разработка и ще бъде достъпна за потребителите до края на този месец.
 
Създаването на Центъра за мултимодален транспорт към БТПП е един от основните резултати от проекта “ADB Multiplatform”, разработен в периода 2011-2014 г.

11.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад