Назад

БТПП настоява за равноправно участие на социалните партньори в управлението на НЗОКСлед като разгледа проекта на  Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, БТПП  категорично възразява срещу така определеното със законопроекта съотношение на броя представители на държавата и на представителите на социалните партньори в органите на управление на НЗОК. По този начин се нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организации в решаването на стратегически въпроси, свързани с НЗОК. От друга страна, предвид съотношението между броя участници от държавата и предвидените кворуми и мнозинства при гласуване, представителите от държавната квота ще имат решаваща тежест при вземане на решения от органите на управление на Касата.
 
Така определеният брой от 5 държавни представители в общо 9 членен Управителен съвет на Касата е предпоставка единствено с гласовете от квотата на държавата да се вземат решения по съществени въпроси – контрол върху изпълнението на бюджета на НЗОК, върху дейността на НЗОК и върху оперативната дейност на директора й, решение за предсрочно прекратяване на мандата на директора, за сключване на договори за заеми, за разходване на средства от резерва на НЗОК.
Освен това във връзка с преминаването на съответните служители на НЗОК от служебно към трудово правоотношение, със законопроекта следва изрично да се гарантира, че след предвиденото прекратяване на служебните им отношения със същите служители задължително ще се сключи трудов договор.   В противен случай се създават основателни съмнения, че новата законова разпоредба може да бъде използвана за произволно отстраняване от длъжност на служители.
 
БТПП е готова да участва с предложения и становища в обсъждането на  мерки за повишаване на ефективността на здравноосигурителната система, за прозрачност и отчетност в дейността на НЗОК.
 

03.01.2014 г.
Назад