Назад

Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален КомитетЗам. председателят на БТПП Георги Стоев участва в редовното заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет (ЕИСК), на което беше избран в ръководството на секция  „Транспорт, Енергетика, Инфраструктура и Информационно общество”.
 
В заседанието на Комитета бе обсъдено изготвяне на становища относно:
 
•        Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти;
 
•        Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите на тема „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“;
 
•        Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно управлението на риска в областта на митниците и сигурността на веригата на доставки;
 
•        Зелена книга относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа, и др.
 

10.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад