Назад

Среща между партньорите по проект “TRUST”

Състоя се среща между екипа по проект “TRUST” – Прозрачност за устойчива социална политика, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и Института за пазарна икономика (ИПИ). 
 
На срещата присъства Цветан Симеонов, председател на БТПП и Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ. 
 
След проведена процедура за избор на изпълнител по изискванията на ПМС 55, ИПИ бе избраната организация, която да извърши поредица от проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България. 
 
Ще бъдат направени следните анализи:
- Регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище в България;
- Колективно трудово договаряне в България: обхват, развитие, добри практики
- Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда;
- Тристранният диалог в три избрани сектори от икономиката: практика, трудности, препоръки.
 
Обсъден бе направеният първи анализ на регулаторната рамка в страната, бяха отправени препоръки и коментари по него с цел финализирането му и очертани предстоящите дейности.
 

04.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад