Назад

Безплатна нова услуга на БТПП

БТПП представи днес своята нова услуга – предоставяне на безплатни консултации, изготвени от най-добрите и изявени специалисти, в следните области:

Трудовоправни и осигурителни отношения;
Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
Повишаване адаптивността на работниците;
Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
Приложение на системата GS1 /маркиране с баркод и електронен обмен на данни/.
 
Тази услуга е безплатна, защото се реализира по линия на проект на БТПП - „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 
На днешната пресконференция за представяне на услугата Цветан Симеонов, председател на БТПП, уточни, че този проект е дългогодишен и се фокусира върху сивата икономика в България. Осъществява се с цел да се проследят факторите, пораждащи сивата икономика, да се намерят начини, чрез които може да се достигне до тези, които вегетират в сивата икономика. БТПП се стреми да постигне устойчивост и дълготраен ефект в тази област.
 
Беата Папазова, ръководител на проекта, допълни, че този проект дава възможност да се набележат конкретни мерки за противодействие на проявите в сивата икономика в трудовоправните осигурителни отношения. От голямо значение за Палатата е да се промени обществената нагласа на толериране на тези прояви в тази област, да се повиши обществената нетърпимост към тях. 
 
Чрез тази безплатна услуга в посочените области превантивно ще могат да се подпомагат работодатели, синдикалисти, работници, самонаети, временно и постоянно безработни, с цел защита на интересите на всяка една от тези категории участници в трудовия пазар, за да се постигне ограничаване на неформалната икономика.
 
Получената информация предоставя възможност да се установи дали правото на работника е нарушено, какви са вариантите на решение, както и евентуално да се защитят аргументирано неговите интереси.  Консултацията е допълнителна възможност за: 
 
определяне и избор на поведение в рамките на законите; 
възможност за набиране на информация за промени в нормативната уредба, които след анализ и обобщаване от БТПП ще бъдат предложени и отстоявани пред съответните компетентни държавни органи и институции.
 
Иван Нейков, представител на консултантския консорциум, избран чрез открит избор на изпълнител чрез тръжна процедура по ПМС №55/2007 подробно представи механизма за предоставяне на услугата, както и тематичния ѝ обхват.
 
„Тази услуга бе предвидена като дейност по проекта именно, защото сме дълбоко убедени, че недостатъчното ниво на информираност води понякога до неволно участие в сивия сектор на трудовоправните осигурителни отношения“ – каза Беата Папазова.
 
Председателят изрази убедеността си, че тези консултации с висококачествено обслужване ще намерят добър прием в деловите и  синдикалните среди. 
 

06.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад