Назад

БТПП участва в конференция за реализация на младите на пазара на труда

 БТПП взе участие в националната младежка конференция на тема „Младите на пазара на труда – предизвикателства и перспективи”, организирана от неправителствената младежка организация "Национален младежки форум" и фондация "Фридрих Еберт".

В конференцията участваха широк кръг представители от държавната администрация, социални партньори, младежки организации, млади предприемачи, социални работници и участници от други сфери, свързани с младежката заетост.

На конференцията беше обсъдено мястото на младите във визията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., както и ефектът за младите от Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012 – 2013 г. По време на дискусията се очертаха проблемите и пречките, които възпрепятстват развитието на младежкия пазар на труда на национално и регионално ниво. Направиха се предложения за мерки и инициативи, които биха могли да бъдат предприети за преодоляването им. Представени бяха предложения за законодателни промени, които да регламентират стажовете като успешна формула за реализация на младите хора в България.

В основата на всички презентации и обсъждания в рамките на конференцията беше идеята, че усилията следва да се съсредоточат върху настоящето на младите на пазара на труда, от което ще произтекат и решенията за тяхното бъдеще. За целта следва да се изготви подходяща макроикономическа стратегия и политика, които да намерят съответно отражение в законодателството. От съществено значение е всички заинтересовани страни да проявят активност, да се откроят интересите, ролите и различните възможности и съвместно да се търсят взаимноизгодни варианти, съответстващи на съвременните икономически и социални условия.

Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че предизвикателството да се намали безработицата сред младежите ще бъде адекватно посрещнато само с генерирането на устойчив растеж.


11.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад