Назад

Трайна тенденция на увеличение на делата и през 2011 г. отчете Арбитражният съд при БТПП

BCCI ®2012

На 22 март се проведе годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 година. Присъстваха около 50 арбитри - водещи български юристи.

Беше констатирано, че трайната тенденция през последните години за нарастване броя на арбитражните дела е запазена  и през 2011 година. Според съществуващата информация  15-те официално регистрирани арбитражни институции в България разглеждат общо около 1/10 от делата, разглеждани годишно само от Арбитражния съд при БТПП. Подобно е съотношението  и със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави в Източна Европа и на Балканите.

През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Значителен ръст бележи и броят на делата, разглеждани по реда на Правилника за ускорените производства. Увеличението през 2011 г. е със 78% в сравнение с 2010 г., което е сигнал за съзряване както на страните по споровете, така и на процесуалните им представители да се стремят към бързина в разрешаване на търговските спорове, използвайки възможността, която Правилникът на АС при БТПП предоставя в рамките на около 2 месеца страните да се снабдят с арбитражно решение и  в същия срок да пристъпят към принудително изпълнение  срещу неизправните длъжници. 

Предявени са претенции за повече от 18 млн. евро и  82 млн. лева.

Приключените през 2011 г.дела  са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките  /6- и 9- месечни/ срокове, а решените в 12- месечния  срок са около 15%.

2011 г. беше първата пълна година, през която  се работи с електронната програма, продължи нейното усъвършенстване, все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица се ползват от предоставената им възможност за дистанционен достъп до делата. Усъвършенстването на електронната програма в процеса на практическото й приложение ще бъде приоритет за АС и през настоящата година. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място, заедно с Чешкия арбитраж, които ползват водещия опит на АС към Международната организация по интелектуална собственост.

АС при БТПП играе водеща роля  в утвърждаване и разпространяване  на арбитража като правораздавателен способ в региона на Западните Балкани. По тази линия,  за да сподели опита  на АС при БТПП,  през 2011 г. Председателят на Съда посети Косово , а по-късно и Главният секретар на Косовския арбитражен съд  проведе едноседмично обучение в АС при БТПП.


Резултатите, постигнати през 2011 г., сочат, че нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина  към правораздаването, осъществявано от АС при БТПП. Ръководството на БТПП, Президиумът на АС  и арбитрите заявиха твърдото си намерение за усъвършенстване  работата на АС при БТПП и издигане на неговия авторитет.


23.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад