Назад

Oценка на условията за бизнес в България 2011

Резултати от анкетно проучване


 
БТПП проведе анкетно допитване. по електронен път сред повече от 3500 от своите членове и 104 браншови организации. Целта на проучването бе да се събере оценката на работодателите в България за текущото състояние на условията за бизнес. В подготвената анкетна карта представителите на бизнеса оценяваха 18 условия на бизнес средата в 6-степенна скала и отбелязваха проблемите, които срещат.
Резултати от проведеното проучване:
Въпрос 1: Как оценявате следните условия в страната, влияещи върху инвестиционната дейност на компаниите в България?
1. Бизнесът оценява най-добре само три от посочените условия на бизнес средата:
o Географското положение на страната (71% от бизнеса са дали максимални оценки);
o Размерът на данъчните ставки за корпоративното и персоналното подоходно облагане (61,9% от бизнеса са дали максимални оценки);
o Макроикономическата стабилност (36,1% от бизнеса са дали максимални оценки).
Това са условията, при които високите оценки имат най-голям дял в отговорите на бизнеса. Географското положение на България като естествено и независимо условие е събрало най-много високи оценки. Бизнесът в България възприема на добро ниво стабилността в икономиката на страната и размерът на данъците за корпоративно и подоходно облагане. 
Липсата на повече положителни оценки сред бизнеса за другите условия на средата е обезпокоителна и показателна за областите, в които следва да се търсят възможности и прилагат мерки за подобрение. 
Ясно е, че активна инвестиционна политика на фирмите зависи от външната среда и че ниските данъци и относително добрата оценка за стабилността в икономиката са необходими, но не достатъчни условия.
1. Бизнесът дава най-ниски оценки на:
o Работата на съдебната система (60,3% са дали възможно най-ниски оценки)
o Съществуващите стимулите за бизнес (56,3% са дали възможно най-ниски оценки)
o Контролните функции на държавните органи (50% са дали възможно най-ниски оценки)
Конкретни измерения на проблемите в тези области са много, но подкрепа на негативното мнение на бизнеса са например: работодателите инвестират много често в образование на заетите лица, но не получават стимули за това; съдебната система е до голяма степен тромава и неефективна, честите законодателни промени (без предварителна оценка на въздействие) създават пречки при изпълнение на планове и проекти и т.н.
До някаква степен тези резултати не са изненада, но показват, че липсват действия за подобряването им. 
2. Преобладаващата част от бизнеса оценява със средни оценки останалите изследвани условия, които влияят и формират бизнес среда, т.е. нивото им може да бъде определено като поносимо, но не достатъчно за благоприятна среда, необходима за стартиране на бизнес и насърчаване на инвестициите.
Относителният дял на отговорите на бизнеса по изследваните показатели е представен в следната таблица:
Условия на средата/Относителен дял на отговорите на бизнеса
                                   Ниски оценки (1-2)    Средни оценки (3-4) Високи оценки (5-6)
Макроикономическа стабилност 16,4% 47,5% 36,1%
Икономическа политика         39,7% 46,0% 14,3%
Външноикономическа политика 32,8% 59,0% 8,2%
Законодателна среда за функциониране на бизнеса
                                                35,9% 46,9% 17,2%
Стимули за бизнеса                 56,3% 34,4% 9,4%
Географско положение на страната1,6% 27,4% 71,0%
Състояние на инфраструктурата  42,9% 50,8% 6,3%
Контролни функции на държавните органи
                                                50,0% 46,9% 3,1%
Работа на съдебната система 60,3% 36,5% 3,2%
Работа на данъчната администрация22,2% 61,9% 15,9%
Данъчни процедури                 24,6% 63,9% 11,5%
Размер на данъчните ставки за корпоративното и персоналното подоходно облагане
                                                 4,8% 33,3% 61,9%
Държавно регулиране на цените на енергийните ресурси
                                                36,1% 54,1% 9,8%
Действие на въведените регулаторни режими (лицензионни, разрешителни)
                                                33,9% 53,6% 12,5%
Съдействие и услуги от общинските и областни власти
                                           45,2% 43,5% 11,3%
Съдействие и услуги от БТПП  3,8% 25,0% 71,2%
Съдействие и услуги от БАИ         39,0% 36,6% 24,4%
Съдействие и услуги от НПО (неправителствените организации)
                                                35,5% 38,7% 25,8%
По отношение на съдействието на различните институции, следва да се отбележи, че най-висока подкрепа получава БТПП (71.2% от бизнеса е дал максимални оценки). 
На другия полюс са областните и общинските центрове – 45,2% от представителите на бизнеса дават най-ниски оценки за съдействието и услугите, които им предоставят.
Въпрос 2: Кои от следните проблеми сте срещали при осъществяване на бизнес и инвестиционна дейност в страната? Оценете тяхната степен на негативното въздействие върху решенията Ви за бизнес и инвестиране:
Отговорите на анкетираните показват, че е трудно да се диференцира проблем, който е по-рядко срещан поради изключително високия относителен дял на положителни отговори по посочените пречки. 
Данните по изброените проблеми са:
o Най-много фирми – 81,5% се оплакват от бавното административно обслужване като проблем, който са срещали;
o На второ място е липсата на квалифицирана работна сила, посочен от 64,2% фирмите;
o Корупцията и нелоялна конкуренция на фирми от сивия сектор се посочва от еднакъв процент от фирмите – 60,4%;
o 58,5% от фирмите отбелязват, че са срещали затрудненията в достъпа до финансови средства;
o 52,8% от бизнеса са срещали пречки при стартирането или изпълнението на дейности по проекти на ЕС;
o 50,9% съобщават понасянето на солидарна отговорност заради друго неизрядно юридическо лице като проблем, с който са се сблъсквали;
o Голям е броят и на фирмите (41,5%), които са посочили като проблем забавяне в плащанията от държавата, но тук трябва да се има предвид, че не всички фирми имат договорни отношения с държавните институции.
При оценка на влиянието на тези проблеми се оказа, че трите основни проблеми, които бизнесът счита, че имат най-силно негативно въздействие върху активността му, са:
1. Корупцията (71% от бизнеса са дали максимални оценки за негативно въздействие);
2. Затруднения достъп до финансови средства (65% от бизнеса са дали максимални оценки за негативно въздействие);
3. Забавяне в плащанията от държавата по сключени договори (61% от бизнеса са дали максимални оценки за негативно въздействие).
Въпрос 3: Предложения на бизнеса за подобряване на бизнес средата:
От конкретните мнения и предложения са изведени следните основни акценти:
Област: Държавна администрация, регулиране и контрол:
o Повишаване ефективността на държавната администрация; 
o Осигуряване на квалифицирани кадри; 
o Бонус система за стимулиране на служителите спрямо оценките от фирмите, използващите услугите; 
o Въвеждане на електронно правителство и електронни услуги; 
o Отпадане на подаване на информация, която вече е налична към институциите; 
o Делегиране на правомощия към НПО и браншови организации; 
o Ограничаване и премахване на корупцията; 
o Независима съдебна система; 
o Повишаване качеството на законодателните промени и намаляване на честота им; 
o Премахване на някои от лицензионните режими, които създават преференции за определени фирми; 
o Увеличаване контрола от държавата с цел премахване на нелоялната конкуренция от сивия сектор.
Област: Европейски програми и проекти
o Облекчаване на административните процедури при кандидатстване и управление на проектите; 
o Изчерпване на всички бележки с първата проверка и забрана на многократно връщане на документите след това; 
o Своевременна информация за стартиращи европейски проекти; 
o Прекратяване на забавянето в плащанията към бенефициентите; 
o Контрол по усвояване на средствата, предоставяни по проектите на ЕС.
Област: МСП
o Инициативна политика за стимулиране на малкия и среден бизнес; 
o Преференциални условия по кредитите за МСП; 
o Улеснени процедури за уреждане на междуфирмените разплащания и задължения; 
o Противодействие против монополите; 
o Насърчаване на коопериране на българско производство с фирми от ЕС.
Област: Образование
o Подобряване качеството на образователната система на средно и висше образование; 
o Програми за обучение на специалисти (вкл. и със средна степен на образование);
област Инфраструктура
o Ускоряване развитието на инфраструктурата
4. Основните акценти от цялото проучване:
За да се подобри бизнес среда и да се насърчи инвестиционната дейност е необходимо:
o Запазване нивото на данъчните ставки; 
o Запазване и подобряване на макроикономическата и фискална стабилност на държавата; 
o Нови стимули за бизнеса; 
o Повишаване ефективността на администрацията; 
o Засилване на контрола на инспектиращи институции и борба с корупцията; 
o Улесняване достъпа до проекти на ЕС и повишаване усвояването на средствата.

29.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад