Назад

Приоритетните реформи в данъчната администрация на България: тема на среща в БТПП с експерти от Международния валутен фонд

В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща с експерти по данъчна администрация на МВФ от Англия, Австралия и Финландия, ръководена от Енрико Аав - главен икономист в отдел „Приходна администрация“ на Международния валутен фонд, който консултира българската Национална агенция за приходите (НАП) относно приоритетите на реформата в данъчната администрация. Участие в срещата, от страна на БТПП, взеха Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП и Тодор Табаков, заместник-председател на Палатата и адвокат с дългогодишен опит в правните и данъчни въпроси, както и експерти от юридическа дирекция и отдел Анализи.

По време на срещата бяха обсъдени основни проблеми в данъчната администрация в България и най-наложителните реформи, които ще допринесат за усъвършенстването на услугите предлагани от данъчната администрация. Дискусията се съсредоточи и върху практическите въпроси, пред които са изправени българските данъкоплатци при работа с Приходната агенция.

БТПП отчита напредъка в дигитализацията в дейността на данъчната администрация, но има още значителни възможности, за да се избегне необходимостта от пряк контакт между длъжностните лица и данъчно задължени лица. Това трябва да бъде насочено главно към конкретни мерки.

Заместник-председателят на БТПП набеляза пред представителите на МВФ най-важните проблеми в българската данъчна администрация. На първо място той посочи, че много често данъчните инспекции се използват за постигането на други цели, а не за обикновени разследвания на данъчни нарушения. Г-н Табаков наблегна на това, че от изключителна важност е данъчните инспектори и проверяващи да бъдат независими в своята дейност, а критериите за подбор и назначаване на проверяващите длъжностни лица да бъдат променени и да бъде въведена публична процедура при избора. Отбелязано бе, и че изграждането на независима данъчна администрация ще създаде доверие в данъчната система и ще повиши събираемостта. Трябва да бъдат изготвени мерки гарантиращи върховенството при прилагането на закона и недопускането на намеса в административния процес от страна на политически или други влиятелни лица, нито да се използва за политически натиск и средство, за това би било предвиждане на процедура за избор на ръководството на НАП, с участието не само на управляващите партии, но и на опозицията.

На следващо място, заместник-председателят на Палатата маркира, че е важно данъчните проверки да са последователни и регулярни, а не на кампаниен принцип, както и да се извършват по идентичен начин за всяко едно физическо или юридическо лице, без осигуряване на предимства или привилегии. Като проблем на данъчната администрация в страната беше споменато и голямо несъответствие в квалификацията на проверяващите данъчните екипи в Столицата и страната. В тази насока е важно да се помисли и за подобряване качеството на обучението на служителите в данъчната администрация. Необходимо е да бъдат съсредоточени усилия за обучението на служителите на всички нива и във всички отделни поделения на администрацията, което да гарантира качественото прилагане на законодателството в цялата страна, а не само в големите градове или от определени длъжностни лица, както и за избягването на нерегламентирани връзки в по-малките населени места. Беше изтъкнато, че е важно да има обмен на екипи в различните данъчни администрации в страната, с цел уеднаквяване на практиката и споделяне на знания, включително и по международните стандарти и системи като Security-Based Swap (SBS), Suggested Operational Practices (SOP) и др.

Адв. Табаков отбеляза, че намаляване на административните процедури и формалности при изготвянето на ревизионните доклади и ревизионните актове е наложително, като част от процесуалните стъпки могат да бъдат законодателно премахнати, тъй като са излишни, както и твърде обемните описания в актовете на данъчната администрация, които често на основата на copy-paste описват обстоятелства нямащи отношение към установяването на дължими публични вземания. Тази практика често води до бюрократично натоварване на данъчната администрация, което провокира текучество на служители и до забавяне процедурата по атакуване на разписаните актове в съда.

Системата за раздаване на бонуси на данъчните служители също бе определена като недобра практика в управлението на данъчната администрация в България. Според председателя на БТПП, Цветан Симеонов, важно е когато се раздават допълнителни възнаграждения на длъжностните лица, те да бъдат обвързани с качествено извършената работа и добавки, когато има окончателно решение на съда за потвърждаване на законосъобразността на изготвените административни актове и липсата на процесуални нарушения при извършването на данъчните инспекции. А също така да бъдат регламентирани вътрешни санкции на служителите на данъчната администрация, когато често техните актове не издържат на съдебния контрол.

Беше засегнат и проблемът, че 60% от социалните плащания в държавния бюджет се осигуряват от приходи от данък добавена стойност, което може да отрази негативно в един бъдещ момент върху пенсионната система на страната. БТПП счита, че в момента данъчната система като цяло е в процес на дебалансиране, което не може да не се отрази на нейното правилно и ефективно функциониране в бъдеще.

В края на срещата бе обсъден и проблемът за сигурността на системите на данъчната администрация и проблемът с изтичане на информация и лични данни. Внимание бе обърнато и на темата за изработването на подходящи, всеобхватни и ефективни правила за КЧД (контролирани чуждестранни дружества), законодателство, което да избегне пренасочването на печалба от данъкоплатеца от страната, на която е местно лице към чуждестранна компания, контролирана от същия данъкоплатец в друга юрисдикция, но с по-ниски данъци или изцяло в безданъчен режим. 


29.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад