Назад

Арбитражният съд при БТПП в услуга на бизнеса

Българската търговско-промишлена палата напомня на бизнес средите в България, че на тяхно разположение е Арбитражния съд при Палатата, който осъществява договорно частно правораздаване и по тази начин съдейства за утвърждаването на нетрадиционните извънсъдебни методи за решаване на спорове и за формирането на съвременна нагласа у правните субекти, в унисон с динамичните обществено-икономически процеси в страната и по света.

АС при БТПП продължава да бъде най-модерният арбитраж в региона в технологично отношение.

Дистанционният достъп до досиетата прави по-атрактивен и удобен арбитражния способ за разглеждане на споровете пред АС. Той облекчава работата на всички участници в арбитражния процес. Електронната система за достъп позволява на АС при БТПП един актуален метод в процедурата по разрешаване на спорове, дава множество предимства и е еманация на непрекъснатия стремеж към усъвършенстване на арбитражния процес.

Успешното допълнение и изменение на Правилника на АС при БТПП позволява делата да могат да се гледат дистанционно, чрез видеоконферентна връзка, което допълнително намалява разходите за арбитрирането.

Въпреки инфлационните процеси, БТПП не е променяла ставките на арбитражните такси според Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП от септември 2015 г. и следва да се подчертае, че арбитражното производство е от 3 до 5 пъти по-евтино в сравнение с държавните съдилища. Като се има предвид, че процедурите и разходите са приблизително едни и същи, както за дела с малки искови суми и за дела с големи искови суми, така на практика БТПП продължава финансово да спонсорира делата с малки искови суми и по този начин осигурява на микро, малки и средни предприятия разглеждане спорове от най-добрите експерти в търговското и облигационното право.

Ново за улеснение на бизнес средите е предлаганата от АС при БТПП възможност за разглеждане на арбитражни дела в регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания. За целта е формиране на регионални листи на арбитри. Селекцията извършена от Президиума на АС при БТПП, включва най - добрите експерти в търговското и облигационното право, избрани измежду хилядите практикуващи юристи.

Концепцията на арбитража е да бъде алтернатива на държавното правосъдие. Възникналите споровете могат да бъдат отнесени за разглеждане от арбитраж, като АС при БТПП е надеждна гаранция за максимално бързо и близко до нуждите на деловите среди средство за разрешаване на разногласия между страните по договори.

Изпълнението на арбитражните решения по международни дела е гарантирано от Ню Йоркската конвенция, 1958 г., в много по-голяма степен, отколкото изпълнението на решенията, постановени от държавните съдилища в чужбина.

За могат да се възползват клиентите от тази възможност, Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица при сключване на техните търговски и граждански договори, следната подробна арбитражна клауза:

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.”

Може да се използва и кратък текст на арбитражна клауза, който гласи:

„В случай на спор, същия ще бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата по реда на неговия Правилник”.

При положение, че е пропуснато да бъде включена една от посочените клаузи в договора, това може да бъде сторено след възникването на спора, като двете страни се съгласят на арбитраж, подписвайки отделно споразумение или потвърждавайки пред АС при БТПП, че приемат неговата компетентност.

 

 

 

 


28.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад