Назад

Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение на Закона за българското гражданство

Измененията трябва да бъдат балансирани, с детайлна оценка на въздействието


Във връзка с предвижданите изменения и допълнения в Закона за българското гражданство, Българска търговско-промишлена палата изготви становище, което изпрати на вниманието на Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси.

БТПП счита, че предложена редакцията ще отмени възможността чуждестранните инвеститори, които са получили право на пребиваване да могат да кандидатстват за гражданство по облекчена процедура. БТПП разбира мотивите по този начин да се ограничат чужденци, които използват България за транзитен коридор към ЕС и изтеглят инвестициите си почти веднага, но законодателят може да направи това ограничение, без да стига до крайни мерки. Предложените текстове ще изключат възможността на всички добросъвестни инвеститори, които са се ориентирали към нашата страна точно заради този облекчен режим и в един момент ще се окаже, че всички инвестирани пари и време са били напразно. Това би сринало доверието към България като правова страна, със стабилно и предвидимо законодателство, където е разумно да се инвестира.

За времето, през което съществува този способ за придобиване на българско гражданство, в страната значително се е увеличил броят направени инвестиции от чуждестранни граждани. Незадоволителните резултати, на които се дължат установените нарушения, се отдават по-скоро на липсата на държавен контрол, неефективни административни процедури, както и неефективно прилагане на правната уредба.

Предложеният законопроект не отчита многобройните висящи производства от лица, формално отговарящи на критериите на сега действащото законодателство, които вероятно са изразходвали значителни средства, за да изпълнят съответните критерии. Основен принцип на съвременното европейско право е принципът на придобитите права, поради което се налага, когато се правят подобни предложения, да се помисли за уреждането на висящите случаи - дали ще се довършат по досегашния ред или производствата по тях ще бъдат прекратени. При последната хипотеза е възможно изведеният извод в предварителната оценка на въздействието (която е в рамките на три изречения), че приемането на закона не е свързано с допълнителни финансови средства, да се окаже дълбоко неверен, особено ако съответните лица се обърнат към Европейския съд за защита на правата на човека.

 Не на последно място е нужно и да се  направи и оценка на инвестициите на кандидати за българско гражданство, които вече са били направени и чиито отлив, при приемането на  изменението, би могъл да доведе до  спад в общия размер на инвестициите. БТПП отбелязва, че към законопроекта липсва детайлна оценка на въздействието, която е задължителен елемент при отмяна на подобрен правен институт в български нормативен акт.

С оглед на гореизложеното, БТПП счита, че подобни изменения трябва да бъдат балансирани, като от една страна се защити дългосрочния интерес на страната ни като страна членка на ЕС, а от друга да се спомогне за развитието на процеса на премахване на визовите ограничения за български граждани при пътуванията им до САЩ.

 

 


07.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад