Назад

Пакетът „Подготвени за цел 55“ на Европейската комисияБългарската търговско-промишлена палата стартира инициатива за информиране на бизнеса, свързана с т.нар. законодателен пакет на Европейската комисия „Подготвени за цел 55“.

Европейският зелен пакт, анонсиран през декември 2019 г., представлява планът на ЕС за устойчив зелен преход, което включва превръщането на ЕС в климатично неутрален до 2050 г. посредством рационализиране на усилията в различни политически сфери и в частност – трансформиране на линейния индустриален модел в ЕС чрез нова промишлена политика, основана на кръговата икономика и насочена към удължаване на жизнения цикъл на продуктите.

Във връзка със законодателния пакет Комисията прие документа  „СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Подготвени за цел 55“ („Fit for 55“): постигане на целта на ЕС в областта на климата до 2030 г. по пътя към неутралност по отношение на климата COM/2021/550 final“, който е публикуван на сайта на ЕК на следния линк на български език: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550#PP2Contents

За прилагане на Зеления пакт и намаляване на нетните емисии на ЕС до 2030 г. с поне 55%,  Европейската комисия изготви предложение за законодателна рамка и предостави за дискусия работен пакет от предложения, по-известен като „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55) .С този пакет Комисията предлага ревизиране и осъвременяване на голям брой законодателни актове, относими към климата и енергията. Широкият обхват на промените, които предстоят изискват от бизнеса доста допълнителни действия и усилия, за които БТПП би желала те да бъдат подготвени когато влязат в сила. Предложеното законодателство цели да осигури принос от всички сектори на икономиката и обществото към постигане на целите и поради това засяга всяка фирма, всеки човек, всички сфери на обществено-икономическия живот.

Освен това, на сайта на Европейската комисия са представени ключовите законодателни  предложения и инициативи във връзка с „Подготвени за цел 55“  и могат да се намерят на следния линк  на български език: https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_bg

Към настоящия момент се водят преговори между страните членки на ЕС в различни формати (икономически , финансови въпроси, околна среда , социални аспекти и др.), относно законодателните предложения от пакета „Подготвени за 55“ и се очаква да бъдат приети в предстоящите месеци, което изисква отговорните за това български институции да защитят интересите на българския бизнес коректно и задълбочено, с оценка  на въздействието на всяка стъпка.

Българската търговско-промишлена палата и Съветът при БТПП „Кръговата Икономика-Зелената Алтернатива за България“ (КИЗА-БГ) напомнят, че ще бъдат отделени средства по различни програми за постигане на заложените цели. Ще продължим да търсим   стратегически партньорства и начини  да информираме и подпомагаме  бизнеса в посока на трансформация на икономиката  от линеен към кръгов бизнес модел чрез обучения, запознаване с добри европейски и български практики и възможности за привличане на средства по национални  и европейски финансиращи програми и финансови инструменти за реализиране на бизнес проекти с кръгов модел.

За да бъдете своевременно информирани за предстоящите промени, свързани с трансформацията на българската икономика, можете да следите и сайта на Палатата www.bcci.bg

 


02.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад