Назад

Приключва втората година на проект QUALIFY

Проектът е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа


В края на месец юли приключва втората година от стартирането на проект QUALIFY, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа. Проектът е насочен към подобряване на местни политики, прилагани в сферата на агроиндустрията. Основната му цел е повишаване на конкурентоспособността на фирми от хранително-вкусовата промишленост чрез преодоляване на съществуващите бариери, свързани с измами в сектора, защита на автентичността на произвежданите продукти и внедряване на системи за управление на качеството.

Проект QUALIFY се изпълнява в консорциум от партньори от България, Испания, Франция, Естония, Словения и Гърция, които до момента са изпълнили следните дейности:

  • разработен каталог с добри практики в областта на превенция от измами, внедряване на системи за управление на качеството, запазване автентичността на вкуса на произвежданите продукти https://www.interregeurope.eu/qualify/library/ ;
  • разработена първоначална версия на онлайн библиотека, включваща материали, проучвания и добри практики, прилагани от фирмите в сферата на агроиндустрията;
  • издадени четири броя на информационни бюлетини, представящи напредъка в изпълнение на дейностите за съответното шестмесечие https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/QUALIFY/news_qualify.html ;
  • проведени срещи на заинтересованите страни с участието на фирми, НПО, браншови организации, администрация с цел обсъждане на инвестиционни мерки, които да бъдат включени при разработване на план за действие (action plan) предвиден за изпълнение в следващия програмен период 2021-2027г.
  • проведени срещи на партньорите по проекта с цел обсъждане на добри примери от различните държави и приложимостта им спрямо съответната местна среда.

Изпълнението на проекта продължава с разработване на регионални планове за действие, които трябва да бъдат готови и съгласувани до есента на следващата година с местните организации отговорни за изпълнението на политики. БТПП ще публикува допълнително информация за обсъждане на предвидените мерки със заинтересованите страни от сектора на агроиндустрията в България.

 


28.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад