Назад

ИСС настоява Националният план за възстановяване и устойчивост да се внесе до края на април в Европейската комисияНа Пленарна сесия на 21 април Икономическият и социален съвет прие първите два акта от четвъртия си мандат.

Председателят на ИСС Зорница Русинова представи днес на пресконференция в БТА Резолюция по проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и становище „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи и перспективи пред България. Ефектът върху енергийната бедност и мерки за преодоляването й.“

Заместник-председателите на ИСС Васил Велев и Пламен Димитров изложиха конкретните искания на организираното гражданско общество за подобряване на Плана:

Да нараснат до 1,3 млрд. лв. средствата за създадените по предложение на ИСС три фонда –  „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и „Дигитализация“; да нараснат до 500 млн. лв. средствата за мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения, обхващаща поне 1/3 от работещите в страната; да се предвидят поне 700 млн. лв. за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата при гарантиране на 100% финансиране за енергийно бедните домакинства.

В резолюцията се настоява страната ни максимално да се възползва от възможностите по линия на нисколихвени заеми в размер поне на 1,5 млрд. лв. от достъпните общо 4,5 млрд. евро.

Важно е в Плана да се предвидят ефективни мерки за справяне с демографската криза, подкрепа на икономиката, заетостта и доходите, както и намаляване на неравенствата.

Председателят на ИСС Зорница Русинова изтъкна важната роля на организираното гражданско общество при обсъждането на обществено значими въпроси от дневния ред на държавата.

В контекста на прехода към декарбонизация и предизвикателствата, пред които се изправя страната ни, ИСС прие становище относно стратегията на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система и ефекта върху енергийната бедност.

Докладчиците по становището Георги Стоев и Огнян Атанасов представиха по-подробно целите и съдържанието на акта. Акцентираха върху необходимостта от адаптиране на нормативната уредба и интегриране в стратегическите документи на целите на Зеления пакт за „снабдяване с чиста, финансово достъпна и сигурна енергия“.

В становището си ИСС настоява да се даде приоритет на иновациите и проектирането на енергийни мрежи, които водят до постигане на висока ефективност на управление на енергийните потоци при преноса на електрическа енергия; да се насърчава използването на разнообразни източници на енергия без въглеродни емисии, при зачитане на технологичната неутралност.

ИСС предлага изготвяне на Пътна карта на процеса за либерализация, който е планиран да завърши до 2025 г.

Вторият акцент в становището е енергийната бедност, общоевропейско явление, което съпътства процеса на либерализация на енергийната система. ИСС настоява за предприемане на мерки за преодоляване на краткосрочните ефекти от либерализацията на пазара върху енергийната бедност.

Резолюцията и становището ИСС разпрати до всички заинтересувани институции.

Икономическият и социален съвет е „гражданският“ парламент в България и като консултативен орган изразява волята на структурите на организираното гражданско общество по икономическото и социалното развитие на страната.

Текстовете на Резолюцията и на Становището можете да прочете на страницата на ИСС www.esc.bg


26.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад