Назад

Среща на партньорите по проект QUALIFY във Франция

На 30 и 31 януари в гр. Поатие, област Ла Виен се състоя среща на организациите, партниращите си в изпълнението на проект QUALIFY, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Основната цел на проекта е да подобри конкурентоспособността на МСП в сектора на хранително-вкусовата промишленост чрез преодоляване на предизвикателства, свързани с подобряване стандартите за качество, прилагани от МСП, борба с измамите в сектора и насърчаване на автентичността на произведените от тях продукти. Домакин на срещата бе Камарата по селско стопанство на област Ла Виен, Франция.

По време на събитието бяха представени дейностите, извършени през първия семестър от изпълнението на проекта. Една от  тях бе проведеното от БТПП анкетно проучване сред 30 фирми от сектор агроиндустрия във връзка с въведени от тях стандарти. Резултатите от проучването бяха коментирани по време на срещата: значителна част от анкетираните фирми (около 40%) използват стандарт HACCP в своите дейности; около 10% са се доверили на ISO9001; същият процент фирми са внедрили ISO 22000; по-малък е делът на МСП с ISO14001 и FSSC 22000. Акцент в разискваните теми бе поставен на дигитализацията и ролята й в агроиндустрията, разгледан бе и френския опит при производство на местна органична продукция и сертифицирането й. Бяха представени добри практики в областта на предотвратяване на измами (fraud prevention) и опазване автентичността на произвежданата продукция.

Изпълнението на проекта продължава с анализ на идентифицираните добри практики и разработване на план за действие  с мерки, които да бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на предприятия от хранително-вкусовата промишленост и да бъдат включени в ОПИК за следващия програмен период 2021-2027г.  За новини и повече подробности може да посетите сайта на БТПП https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/QUALIFY/description.html или страницата на проекта https://www.interregeurope.eu/qualify/

 


31.01.2020 г.
Назад