Назад

Предложение на Кибер Академия за укрепване сигурността и оценка на рисковетеПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се запозна с предложение на ЦПО-център за професионално обучение “Кибер Академия” за повишаване кибер сигурността на организациите, както и с методика за оценка на рисковете.

С ПМС № 186 от 19.07.2019 г., обнародвано в ДВ, бр.59 от 26 юли 2019 г., се прие от МС - Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. След изтичане на 4-месечния срок (октомври 2019) за въвеждане на Наредбата, Държавна агенция „Електронно управление“ ще предприеме мерки за проверки за изпълнението на нейните разпоредби по места.

В тази връзка, д-р Станимир Пенелов от Центъра за професионално обучение “Кибер Академия” разясни, че съвместно с представител на Държавна агенция „Електронно управление“ за 3-ти път ще се проведе обучение за Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и прилагане на методика по оценка на риска, както и добри практики. Събитието е планирано за 30.08.2019 г. в гр. София, ул „Христо Белчев" № 3.

Заинтересовани страни за участие в обучението могат да са:

1. административните органи;

2. операторите на съществени услуги по смисъла на Закона за киберсигурност относно техните мрежи и информационни системи, използвани при предоставянето на съществени услуги;

3. доставчиците на цифрови услуги по смисъла на Закона за киберсигурност относно техните мрежи и информационни системи, използвани при предоставянето на цифрови услуги.

В рамките на срещата председателят Цветан Симеонов подчерта, че Палатата систематично организира подобни обучения за кибер и информационна сигурност - през своето звено Enterprise Europe Network. Традиционно БТПП е организатор и участник в SECURITY EXPO като успешна годишна платформа за генериране на нови решения в областта на сигурността.

Според доктор Пенелов защитата от киберпрестъпниците трябва да се простира не само при работа с интернет, посредством хигиена на работа, но и като се повиши и кибер културата на крайния потребител. В крайна сметка потребителят не е чак толкова незащитен и е въпрос на кибер култура да предотврати по-голямата част от кибератаките срещу своите устройства и мрежите, в които оперира като бизнессреда - каза доктор Пенелов. „Хакерите до голяма степен зависят от действията на потребителите, например ако те не кликнат на „примамката", няма да успеят да проникнат в компютъра им". Същото е положението с мрежите и недостатъчната им защитеност от страна на администраторите. Както казва Брус Шнайер - Информационната сигурност  е 10% продукт и 90% процес.

Представители на заинтересувани фирми ще могат в рамките на еднодневно обучение да повишат своите знания за киберзащита.

За записване ползвайте ПОКАНА и ПРОГРАМА


26.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад