Назад

В БТПП разчитат на сателитни партньори за предприемачеството в туризма 
От началото на 2011 г. Българската търговско-промишлена палата започна работа по проект SAGITTARIUS: „Насърчаване развитието на  предприемачеството в туризма  чрез използване на  историческото и културно наследство: стратегии и инструменти, обмен на опит”.
SAGITTARIUS е проект който ще се изпълнява от 19 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 8 страни - България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Хърватия и Молдова в рамките на програма”Югоизточна Европа”. 
В съответствие с политиката на  Европейския съюз за сближаване на страните и регионите и превръщане на Европа в по-добро място за живеене, проекта си поставя задачи за:
Подпомагане развитието на предприемачеството в туризма, базиращо се на самобитното историческо наследство и култура;
Стандартизиране на професионални знания и по-широко включване на младежта в този сегмент на  туризма;
Развитие на регионите,  чрез насърчаване  използването на културни и исторически  обекти  и развитие на нови икономически дейности, свързани с туризма;
В рамките на проекта партньорите ще проведат обучение за млади предприемачи в областта на туризма,  изложба на туристически обекти и обмен на опит с партньорите от Италия и Гърция, ще заснемат филм. Ще се използват най-нови технологии за дистанционно обучение и сертифициране на участниците, пътуваща изложба, он-лайн дискусии и проверка качеството и адаптивността на продуктите.
  
За широкото представяне резултатите от прокта и използването на създадените продукти от всички заинтересовани организации е предвидено изграждането на мрежа от сателитни партньори с цел стимулиране развитието на нови дейности в подкрепа на общото развитие на туризма в Югоизточна Европа и България в частност като туристическа дестинация.
Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, все още самочувствието на работещите на всички нива в туризма е много по-високо от знанията, които имат и от тук, качеството на тяхната работа и в хотелиерството и в ресторантьорството съществено се различава от водещите и традиционно добрите в сектора. Добре е да се възползуват от всяка възможност за повишаване на квалификацията и умениата си, особенно когато е леснодостъпна.
Желаещите да получат повече информация за проекта, или да се включят в мрежата  от сателитни партньори, могат да направят това като се свържат с БТПП: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, тел. 9883482, 8117416, e-mail: mtancheva@bcci.bg;  bcci_projects@bcci.bg

31.08.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад