Назад

БТПП участва в изпълнението на изискванията на Третия енергиен пакет на ЕС в България 
В българското законодателство предстои приемането на Третия енергиен пакет на Европейския съюз, който ще въведе европейската енергийна правна рамка чрез промени в Закона за енергетиката. Инициативата за възприемането на принципите на новото европейско енергийно законодателство е ангажимент на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма чрез създадена работна група, в която участва и Българската търговско-промишлена палата и подпомага активно подготовката на новите законодателни промени в съответствие с интересите на българския бизнес.
Възприемането на изискванията на Третия енергиен пакет се очаква да има съществено отражение върху българската енергетика и икономическите условия като цяло в няколко посоки:
1. Предвижда се разделянето на дейностите на операторите на преносни системи. То ще се отрази на структурата на държавните предприятия, които осъществяват тази дейност в момента. Според Енергийната стратегия на България до 2020, моделът на unbundling, който ще бъде възприет в България е „независим преносен оператор”, при който операторът на преносната система ще остане в рамките на вертикално интегрираното предприятие, но ще бъде натоварен с допълнителни задължения за независимост при управлението и взимането на решения.
2. Въвеждането на допълнителните изисквания за прозрачност и пазарен подход при управлението на преносните мрежи се очаква да доведе до по-голяма динамика в отношенията между пазарните субекти в енергийния отрасъл. В този смисъл, новата правна рамка ще предостави условията за развитие на либерализирания енергиен пазар, особено по отношение на пазара на природен газ и осигуряване на равнопоставен достъп до преносната мрежа.
3. Засилените правомощия на надзорния орган се очаква да създадат допълнителни възможности за гарантиране на баланс на интересите между пазарните участници в енергийния отрасъл.
4. Предвидените мерки по отношение на битовите потребители на природен газ и електрическа енергия се очаква да предоставят възможност и домакинствата да се възползват от позитивите на либерализирания пазар чрез безпрепятствена смяна на доставчика.
5. Създаването на предпоставки за развитие на регионалния и впоследствие на общия европейски пазар на електрическа енергия и природен газ ще даде възможности за диверсифициране на доставките и динамична пазарна среда за пазарните участници.
На 03 март 2011 официално беше открита новата Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори в Любляна, Словения. Тя ще подпомага премахването на техническите бариери пред трансграничнатата търговия, ще координира дейностите на националните енергийни регулатори и подпомага разрешаването на потенциални конфликти между тях. По този начин ще се повиши конкуренцията и ще се гарантират честни и прозрачни цени на енергията за компаниите и потребителите.
Подготовката измененията в Закона за енергетиката е в ход и се очаква да бъдат представени за публично обсъждане. В изпълнение на функциите си, БТПП със своите експерти ще продължи чрез участието си в процеса на подготовка на новата правна уредба  да подпомага последователните усилия на държавните органи в изработването на балансирана енергийна правна рамка, която да отрази последните достижения на европейското право и енергийна политика в условия на кокурентен пазар.
Третият енергиен пакет на Европейския съюз предоставя последните достижения на правната рамка на енергетиката в Общността и се състои от следните актове:
- Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
- Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003
- Регламент (ЕО) № 715/2009 Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005
- Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 Юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО
- Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО.

Третият енергиен пакет поставя пред държавите-членки следните задачи:
- Да се отдели дейността по производство и доставка от преносните мрежи – т.нар. unbundling;
- Да се насърчи трансграничната търговия на енергия;
- Да се засилят правомощията на националните регулатори;
- Да се насърчат инвестициите в мрежите и сътрудничеството между държавите-членки;
- Да се повиши прозрачността на енергийните пазари за управлението на мрежата и доставките;
- Да се повиши солидарността между държавите-членки;
- Да се осигурят мерки за гарантиране на енергийната сигурност на Европа;
- Да се насърчат процесите на либерализация и защита на правата на потребителите.

25.08.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад