Назад

Проучване относно нуждите от развитие на управленски умения и знания

Финансовият анализ, дългосрочните стратегии за бизнес развитие и системите за заплащане на труда – основни области, в които предприемачите имат нужда да повишат своите знания и умения


Една от най-големите счетоводни компании у нас - партньор и дългогодишен член на Българска търговско-промишлена палата, проведе анкетно проучване в периода 05.07.2018 – 05.09.2018 г. във връзка с нуждите от развитие на управленски умения и знания.

В анкетата участват 444 мениджъри на фирми, управляващи микропредприятия (с дял 30%), малки фирми (32%), средни предприятия (21%) и големи фирми (16%). В проучването са обхванати различни области, в които бизнесът смята, че е необходимо да се развие и усъвършенства управленските знания и умения. 

На въпроса "В кои насоки бихте доразвили вашите умения в областта на финансите?" преобладаващата част от анкетираните отбелязват като такива: показатели за измерване ефективността на бизнеса (55%) и финансовият анализ (51%). Определяне цената на бизнеса и как тя може да се повишава, както и изготвяне на бизнес план за инвестиции или нов бизнес също са на преден план сред темите, които са важни за мениджърите във финансово отношение.

В друга категория, отчитаща стратегическото управление – изготвянето на дългосрочна стратегия за развитие на бизнес и маркетингът са основните сфери, в които предприемачите считат, че е нужно да развият или подобрят своите умения.  

В областта на оперативното управление, преобладаващата част от мениджъри на фирми – 58%, считат, че следва да усъвършенстват своите умения в създаване на ефективни системи за възнаграждение. Предвид липсата на кадри е обяснимо, че това се налага като важна сфера за работодателите с оглед задържане на качествената работна сила. Половината от управляващите фирми (51%) смятат, че имат нужда от повече информация за това как могат да мотивират и да ангажират своите служители.

Сключването на по-добри дружествени и търговски договори чрез по-добри правни познания по материята, е също едно от важните пера, които бизнесът посочва като водещ за повишаване на уменията си.

Проучването показва, че книгите и сайтовете на бизнес тематика (при над 70% от мениджърите) са основните източници, чрез които си повишават знанията и уменията си. На второ място са семинарите и конференциите. Предприемачите черпят знания и от известни български и международни списания, според проучването.

С пълните резултати от проучването можете да се запознаете ТУК


20.09.2018 г.
Назад