Назад

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в декемврийската пленарна сесия на ЕИСК в БрюкселЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в декемврийската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел. След представяне на работната програма на Европейската комисия за 2017 г., с участието на г-н Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, се състоя дебат  относно новите устойчиви модели на икономическа дейност с участието на г-н Юрки Тапани Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Георги Стоев участва в дебата и в приемането на Пакет от мерки за въздухоплаването II-Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Съобщение относно онлайн платформите- доклад  на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно  Онлайн платформите и цифровият единен пазар — Възможности и предизвикателства пред Европа.

Беше прието и станoвище за Европейска стандартизация за 2017 г. и  Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2017 г.

В подкрепа на  политиката на ЕС в областта на трудовата миграция във връзка със синята карта на ЕС, бе гласувано и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения.

По време на сесията беше обсъдена и гласувана Рамка за политиката в областта на климата и енергетиката и емисиите и поглъщанията, дължащи се на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF).

Участницитe в пленарната сесия  обсъдиха и Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство , в областта на климата и енергетиката до 2030 година и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата.

Бяха изготвяни  становища на комитета съгласно процедурата, предвиждаща разисквания, като засилване на двустранните търговски отношения между ЕС и Турция и модернизацията на митническия съюз и Политиката на ЕС за Арктика.


15.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад