Назад

БТПП участва в НСТС

Позиции на Палатата
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) социално-икономическите партньори разгледаха два проекта на закони – за изменение и допълнение на Закона за акцизните и данъчните складове и за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Обсъдиха и проект на постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. 
 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изразява своята принципна подкрепа на горепосочения проект на Закона за акцизните и данъчните складове с предложените изменения, водещи до увеличение на събираемостта от данъци и акцизи, облекчаване на административната тежест за бизнеса, продължаване на съществуващия данъчен модел с непромяната на данъчните ставки. Относно промените в Закона за ограничаване плащанията в брой БТПП напълно подкрепя намалението на допустимия размер от 10 000 на 5 000 лв., като още през 2007 г. в проучванията сред членовете на Палатата мярката за ограничаване на плащанията в брой среща подкрепа сред преобладаващата част. Остава все още открит въпросът за банковите такси и комисионни с оглед те да не бъдат основание за реализиране на възможността за намаляване на прага за плащане в брой, особено за малките и средни предприятия. 
 
Като отчита необходимостта от синхронизиране на българското законодателство с изискванията на посочените директиви (регламент), Българската търговско-промишлена палата изразява принципно съгласие с изпратения законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, със следното възражение: 
 
Императивно е изискването за солидарна отговорност на подизпълнителите и изпълнителите само за дейностите, описани в приложението на Директива 96/71/ЕО, а не към всички дейности – предмет на предоставяните услуги. За останалите видове дейности, чл. 12, § 1 от директива 2014/67/ЕС от Директивата за солидарна отговорност предоставя на държавите – членки да решат (след консултация с представителните организации на работниците и служителите) въвеждане на солидарна отговорност на подизпълнителите и изпълнителите. 
 
Относно Проекта за наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги БТПП принципно подкрепя проекта със следните бележки и предложения:
 
На първо място – подобна мярка не е предвидена в европейска директива, или регламент;
На второ място – липсва каквато и да било аргументация (вкл.- и в  доклада към проекта за Наредба) за нормирането на такава мярка. Не е налице и анализ колко от европейските държави са предвидили такава мярка. В българската нормативна уредба, практика и традиция няма такова решение;
На трето място – обсъжданата мярка е неприемлива от правна гледна точка, тъй като противоречи на основния правен принцип за отговорност при вина. Българското предприятие-ползвател няма каквато и да било вина, за да носи отговорност (респ. - последиците) от виновното поведение на чуждия работодател (респ. – чуждата Агенция), затова, че последният не е уредил по легален начин трудовото правоотношение със свой работник. 
 
И на последно (но не и по значение) място, мярката в проекта за Наредба противоречи на пазарно-икономическия подход. При условие, че българското предприятие-ползвател има договор с чуждестранния работодател (или чуждестранна Агенция за заетост) за ползване на чужди работници, то ясно е, че ползването е срещу договорено възнаграждение за чуждия работодател (респ. – за чуждата Агенция за заетост). Предвидената в чл. 9 от проекта за Наредба последица - противно на всякаква икономическа логика - ще натовари българското предприятие – ползувател и със заплащане на трудово възнаграждение и всички осигуровки за чуждия работник.
Становищата на БТПП:
 
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.
 
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.
 
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.
 
 

04.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад