Назад

БТПП и италианска делегация от преподаватели обсъдиха обмен на "добри практики" и въвеждане на иновационни методи при обучението

Посещението се осъществи в рамките на проект, който има за цел да насърчи и обогати познанията на работещите в сферата на професионалното образование

Посещението се осъществи в рамките на проект, който има за цел да насърчи и обогати  познанията на работещите в сферата на професионалното образование и да допринесе за обмен на "добри практики" и въвеждане на иновационни  методи при обучението на учениците от професионалните училища. Ключовият момент на проекта се състои в повишаване на специализацията на участниците. Конкретните дейности, които трябва да бъдат реализирани биват два основни вида: дейности, насочени към студенти, безработни или търсещи работа; дейности, насочени към работещите в сектора на образованието, професионалното обучение и работа.

По време на разговорите председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна италианската делегация с основните насоки и проблеми на професионалното обучение в България, както и с исканията на работодателите за подобряване нивото на квалификация и уменията на кадрите, завършващи  професионалните училища.

Италианските преподаватели споделиха своя опит за професионалното обучение, базирано на териториална независимост и субсидирано обучение на база задължително членство в Търговската палата.

Страните, част от проекта, представят вид среда за обучение – от областите индустрия и мехатроника, където са развити най-добрите условия на европейско ниво и се постигат най-високите нива в сектора, или представляват области, където стойността на труда и историческата култура от индустриален тип, позволяват въвеждането на нови производства, нуждаещи се от квалифицирана работна ръка.

Представена бе позицията на БТПП относно сътрудничеството между образователните институции и предприемачите в страната, с цел на постигане на по-високо качество в образователния процес. Председателят на Палатата подчерта нуждата от обвързване на студентите, ползващи условията на държавната поръчка, със задължение да работят в страната ни, за конкретен период от време.

От срещата стана ясно, че основни искания на работодателите в България по отношение на професионалното обучение са:

- повишаване пригодността на кадрите към изискванията на практиката;

- участие на представители на бизнеса в процеса на обучението  като "ментори" и "наставници";

- периодична преквалификация на кадрите с ясно установени срокове за валидност на професионалната квалификация чрез въвеждане на ясни правила – например, електротехник, преквалификация на 3 години чрез задължително преминаване през 1-месечен / 2-месечен курс за запознаване с новите технологии.

 

 


03.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад