Назад

БТПП участва в заседание на Бюджетната комисия на Европалати и в септемврийската пленарна сесия на ЕИСК

Обсъждане на актуални въпроси от европейския дневен ред


Днес в Брюксел заседава Бюджетната комисия на Европалати, която подготвя отчета за годишното събрание, както и избора на нов състав за 2017. Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседанието на Европалати и в септемврийската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Като член на работните групи Георги Стоев има принос при изготвянето на следните становища:

  • Сигурност на доставките на природен газ - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010;
  • Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение по Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение;
  • Междуправителствени споразумения в областта на енергетиката – Преразглеждане на решението от 2012 г. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката.

Към тези становища бяха разисквани и Приоритетите в областта на стандартизацията по отношение на ИКТ в единния цифров пазар.

През  първия ден на сесията на ЕИСК се състояха дебати и за Европейски план за действие за електронно управление през периода 2016-2020 г.,за Нови мерки за управление и прилагане, ориентирани към развитието – оценка на европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с това препоръки (становище по собствена инициатива), както и относно Финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения и др.

В рамките на пленарната сесия, утре, 22 септември ще бъде проведено разискване относно състоянието на Европейския съюз, с участието на Жан-Клод Ю̀нкер, председател на Европейската комисия, изказвания на Маркус Бейрер, генерален директор на „BusinessEurope“, Лука Визентини, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, и Кони Ройтер, съпредседател на Групата за връзка с европейските организации и мрежи на гражданското общество.


26.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад