Назад

БТПП отстоя успешно интересите на своите членове при последните поправки в Кодекса на трудаБТПП с удовлетворение информира, че в социалния диалог по последните промени в Кодекса на труда, Палатата до голяма степен успя да отстои интересите на своите членове. Не малка част от направените и поддържани от БТПП предложения по текстовете в Кодекса бяха възприети и станаха част от действащото законодателство. Те бяха приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда и са в сила с обнародването му в ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 година. 
 
Сред тях са: 
1. Отмяна на задълженията за малките и средни предприятия да:
приемат правилници за вътрешния трудов ред;
спазват условията за удължаване на работното време;
спазват условията за въвеждане на непълно работно време. 
2. Отмяна на задълженията за всички предприятия за приемане на:
графици за отпуски;
правила за здравословни и безопасни условия на труд.
3. Възстановяване на правото на работодателя да прекрати с едномесечно предизвестие трудови договори с лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
4. Регламентиране на  възможността за сключване на споразумения между представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации за приемане на нормативни актове, които споразумения се осъществяват от държавата.
5. Разширяване на възможностите за въвеждане на гъвкаво работно време при спазване на ограничението за 40-часова работна седмица.
6. БТПП е подкрепила регламентирането на еднодневни трудови договори за сезонни селскостопански работници от определени браншове, при облекчени условия за сключването и прекратяването на тези договори.
 
Приетите промени са добър повод да изразим благодарност на останалите работодателски организации за сътрудничеството в отстояването  на интересите на бизнеса. Изказваме благодарност и към членовете на парламента, подкрепили предложенията, за принос за подобряване на привлекателността на българската бизнес среда.
 
Очакваме от българските фирми нови идеи за подобряване на бизнес средата, а от нашите партньори – подкрепа за осъществяването им.
 
 

22.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад